Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (2024-2025 г.)

   
Untitled

 

КОНКУРС

за подбор на кандидати, които ще бъдат финансирани през втория етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (2024-2025 г.) в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (по образец);
 2. Копие на дипломата за висше образование, ОКС „Магистър" за млади учени;
 3. Копие на дипломата за придобита ОНС „доктор“ за постдокторантите;
 4. Попълнен формуляр за проектно предложение. Срокът за изпълнение на проекта и назначението по програмата са до 12 месеца, но най-малко - 6 месеца.
 5. Попълнена карта за оценка;
 6. Декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
 7. Копие на сертификат за владеене на чужд език (при наличие на такъв).
 8. Допълнителни документи за постдокторантите, които са външни за СУ:
  • писмо за съгласуваност от ръководителя на катедрата в БФ, в която ще се провежда проекта;
  • писмено съгласие за участие в Програмата от страна на ВУ или НО, от които мигрира кандидата, както и ангажименти за (i) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и (ii) използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

Срок за подаване на документите: от 06.07.2024 г. до 06.08.2024 г.

Всички документи се подават на имейл susi_4@biofac.uni-sofia.bg като архив, който съдържа електронно подписани или подписани и сканирани pdf-файлове, както и оригинално попълнените документи (неподписани). Архивът трябва да е озаглавен с името на кандидата на латиница. Дипломите и всички останали документи, удостоверяващи заявените активности в проектното предложение и картата за оценка, се подават под формата на сканирано копие, което се включва в архива.

След изпращане на документите, всеки кандидат получава входящ номер, който ще се използва при обявяване на класирането.

Изисквания към кандидатите от двата модула (от Насоките на програмата):

I. Млади учени (МУ)

"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

Допустими разходи за стимулиране на МУ:

– за месечни възнаграждения – средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени МУ, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент МУ, както следва:

 • за месечни възнаграждения на новоназначени МУ – не по-ниско от 1200 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател
 • за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени МУ – не по-ниско от 300 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства за осигуровки за сметка на работодател

– за изпълнение на научноизследователските задачи (до 20% от цялата сума на гранта) – за командировки, закупуване на материали, консумативи, специализирано оборудване, информационни продукти, компютри, принтери и др.

II. Постдокторанти (ПД)

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват. По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ.

С предимство ще се класират ПД, които са външни за организацията бенефициент. В случаите, в които организацията, от която мигрират, е ВУ или НО от страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за (i) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и (ii) използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

Допуска се назначаването на ПД на допълнителен договор за работа на непълен работен ден в същата организация бенефициент, в която работят.

Допустими разходи за подкрепа на ПД:

– до 85% за месечно възнаграждение – средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени ПД, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент ПД, както следва:

 • за новоназначени в организацията бенефициент постдокторанти – не по-ниско от 2000 лв. и не по-високо от 3000 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“);
 • за допълнителни месечни възнаграждения на ПД, служители на организацията-бенефициент – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател).

– до 15% от средствата по проекта могат да се използват за мобилност: за командировки (пътни, дневни и квартирни), теренна работа, заплащане на такси за правоучастие в научни форуми.

– до 25% от средствата по проекта могат да се използват за материали и консумативи, необходими за осъществяване на научните изследвания в приемащата организация-бенефициент;

– При назначаване на ПД от друга държава или от друго населено място от това на организацията бенефициент се отпускат допълнително до 1000 лв. месечно за квартирни разходи.

Допълнителна информация:

 • Кандидатите могат да заявят участие и в двата модула на конкурса, ако отговарят на изискванията, но възможно одобрение и финансиране ще получат само по единия.
 • Кандидатите, които ще бъдат одобрени за финансиране, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение за определен срок, през който отговарят на критериите за МУ или ПД и осъществят проекта си.
 • До 15 дни след приключване на срока на сключения договор, участниците в програмата изготвят научен отчет за осъществените дейности и постигнати научни резултати. Към публикациите, в резултат на работата по програмата, задължително се изписват благодарности. Примерен текст: Това изследване е подкрепено от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. / This research is supported by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Program „Young Scientists and Posdoctoral Students – 2“.
 • Още информация за програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти 2" може да се намери на https://www.mon.bg/nauka/politiki-i-initsiativi/natsionalni-nauchni-programi/natsionalni-nauchni-programi-odobreni-aktualizirani-2022-g/natsionalna-programa-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2/