Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Яна Илиева Петрова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Яна Илиева Петрова, на тема Изследвания върху надсемейство Scarabaeoidea (Insecta: Coleoptera) в Югозападна България, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ентомология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева
Председател на научното жури: доц. д-р Албена Гьонова

Автореферат

Рецензии:

Становища: