Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владислав Станиславов Вергилов, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Владислав Станиславов Вергилов, на тема „Изследвания върху биологията и екологията на късокракия гущер в България ”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Венцеслав Делов
Председател на научното жури: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: