Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виолета Иванова Евтимова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Виолета Иванова Евтимова, на тема „Биология и поведение на китоподобните бозайници в Черно море“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Венцеслав Делов
Председател на научното жури: доц. д-р Диана Златанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: