Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Владимирова Георгиева, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Теодора Владимирова Георгиева, на тема „Изследване фитохормоналната активност на щамове от род Pseudomonas и конструиране на бионаноформули за подобряване продуктивността на растенията”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Савов
Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

Автореферат

Рецензии:

Становища: