Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Борисов Ефтимов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Петър Борисов Ефтимов, на тема „Вискоеластични свойства на животински мейбомиеви липиди и взаимодействия на полимери с компоненти на слъзния филм “, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология-Биологични мембрани), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Георги Ас. Георгиев, Физически факултет
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов, Биологически факултет

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: