Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Павлина Йорданова Челенкова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Павлина Йорданова Челенкова, на тема „Роля на фактори, модулиращи индивидуалния репаративен капацитет във физиологични и патологични условия“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология-Рекомбинантна ДНК), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Чакъров
Председател на научното жури: проф. д-р Мариела Оджакова

Автореферат

Рецензии:

Становища: