Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Нора Кирилова Динова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Нора Кирилова Динова на тема „Стратегии за функционален контрол на метаногенезата в ключови технологии за производство на биогаз”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-Биологично водопречистване), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
проф. дбн Яна Топалова
доц. д-р Ирина Шнайдер
Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

Автореферат

Рецензии:

Становища: