Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Славчев Баджинеров, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Николай Славчев Баджинеров, на тема "Биоконтрол на фитопатогенни бактерии, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Пенка Мончева, проф. дстн Невена Богацевска
Председател на научното жури: доц. д-р Благовеста Гочева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: