Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милена Миленова Митова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Милена Миленова Митова, на тема "Микробна колонизация на скалните рисунки в Магурата и стратегия за ограничаването на деструкционния ѝ ефект”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Венета Грудева
Председател на научното жури: проф. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: