Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартина Трайковска, Биологически факултет

Конферентна зала на Съвместен Геномен Център, бул. „Драган Цанков“ 8

Защита на дисертационен труд на Мартина Трайковска, на тема „Инженерство на функционални нуклеинови киселини и приложението им в областите на Молекулярната генетика и Синтетичната биология“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Роберт Пенчовски
Председател на научното жури: проф. д-р Мариела Оджакова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: