Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кирилка Стефанова Младенова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Кирилка Стефанова Младенова, на тема "Изследване на взаимодействието на белтъка бестрофин-1 с моделни мембранни структури и поведението му в еукариотни клетки”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология-Клетъчна поляризация и мембрани), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: чл.кор.проф. дбн Здравко Лалчев, доц. д-р Йордан Думанов
Председател на научното жури: чл. кор. проф. дбн Румен Панков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: