Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емилиян Христов Стойнов, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Емилиян Христов Стойнов, на тема „Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в моделни територии в България“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Венцеслав Делов
Председател на научното жури: проф. д-р Даниела Николова

Автореферат

Рецензии:

Становища: