Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елица Димитрова Попова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Елица Димитрова Попова, на тема „Поведенческа екология на бозайници, установена с метода на фотокапаните", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Даниело Пешев
Председател на научното жури: проф. д-р Даниела Николова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: