Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Майя Петрова Стойнева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на проф. д-р Майя Петрова Стойнева на тема ”Принос към проучването на биоразнообразието на хидро и аеробионтните прокариотни и еукариотни водорасли” за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника).

 

Председател на научното жури: проф. дбн Яна Топалова

Автореферат

Рецензии:

Становища: