Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / Кандидатмагистърска кампания 2021/2022

   

Правилник за прием на магистри за уч. 2021/2022

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2021/2022 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ*

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2021/2022- Биологически факултет", на този адрес (системата ще бъде активирана на 16-ти август 2021 год.), от 16-ти август до 17:00 часа на 15-ти септември 2021 г. за обучение, субсидирано от държавата и до 27.09.2021 г. за обучение срещу заплащане.

Регистрацията в електронната система започва на 16.08.2021 г. и е съпроводена със задължително прикачване на електронни копия в pdf формат на посочените по-долу документи за кандидатстване.

Заплащането на таксата за събеседване (30 лева за всеки изпит) се извършва по следните начини:

 1. През системата EPay/EasyPay. С основание за плащане „БФ-КМК2021“
 2. С банков превод във всяка търговска банка по сметка на СУ "Св. Климент Охридски":
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Три имена
  Основание за плащане: „БФ-КМК2021

ВАЖНО: Такса в размер на 30 лева заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

ВАЖНО: Задължително прикачете сканирания платежен документ.

 

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер след проверка и одобрение от инспектор „Учебен отдел“ на БФ.

Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидат-магистърски номер.

 

Необходими документи за регистрация и участие в класирането:

 

 1. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома. Задължително се сканира и приложението към дипломата.
  - ИЛИ Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2020/2021 г.;
  - ИЛИ Сканирано копие на акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2020/2021 г. В справката да е отразен средният успех от семестриалните изпити с хорариумът на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
  - Лица, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.
 2. Сканирано копие на диплома за завършено средно образование.

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ
16.09.2021 г. и 17.09.2021 г. Събеседвания с кандидат-магистрите: ГРАФИК
27.09.2021 г. Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
28.09.2021 - 30.09.2021 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”
каб. 266; каб. 286; каб. 269
до 08.10.2021 г. Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.
11.10.2021 - 13.10.2021 г. Записване на класираните магистри държавна субсидия и платено обучение в сектор „Студенти”
каб. 266; каб. 286; каб. 269
Необходими документи за записване Записване и обучение на новоприетите студенти

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2022 год. Началото на обучението е от летен семестър.