Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

   

Уважаеми колеги,

Центърът за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“ Ви предлага да се възползвате от пакета съвместни услуги, представяни в партньорство с „Евроконсултантс България С.А.” АД - „ЕвроТехТранс” в рамките на проекти, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (Проект №:BG161PO003-1.2.02-0019) и проект «Развитие дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ „Св.Климент Охридски“ по схема на ОПРКБИ BG 161PO003-1.2.02-Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер, договор BG 161PO003-1.2.02-0002- C0001.

Целта на предлаганите услуги от двата центъра за трансфер на технологии е да подпомогне трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към предприятията, за подобряване на тяхната конкурентоспособност и устойчивото им развитие, предлагаме предоставянето на финансирани по проекта и безплатни за бенефициентите (научни институти, лаборатории и други изследователски организации) услуги, както следва:

  • Технологични оценки (оценки на техническата приложимост на идеята и възможности за нейното прилагане в реалния бизнес)
  • Финансови и икономически оценки (анализ на разходите, необходими за превръщането на идеята от теоретично-приложна разработка в продукт, който може да бъде продаван на пазара)
  • Оценки на правата върху интелектуалната собственост на научната идея/иновацията
  • Консултантски и юридически услуги за защита правата върху интелектуалната собственост
  • Бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация – за десетте научно-изследователски разработки, идентифицирани в рамките на горната точка.

Центъра за трансфер на технологии в НИС при СУ разполага и с формуляр , който ще ни позволи да разгледаме научно-изследователски проекти, които се осъществяват от учените, работещи в СУ.

Фокусът на работата ни е поставен върху следните сектори:

  • Информационни и комуникационни технологии
  • Еко- и енергоспестяващи технологии
  • Технологии, свързани със здравето

Очакваме до края на м. юли Вашите формуляри, въпроси, коментари на ел.поща zkarova@tto.uni-sofia.bg и roumyana.m@gmail.com, като Ви каним и на нарочни срещи в Центъра за трансфер на технологии –ет.8, стаи 801-802-803 във Факултета по химия и фармация на СУ.