Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2020 / ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА И АВТОРСТВО НА НАУЧНИ ТЕКСТОВЕ

   

Уважаеми колеги,

От 1 октомври 2019 година влиза в сила Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски"

ЗАПОВЕД НА Г-Н РЕКТОРА №ЗА 19-336/18.07.2019 г.

Предназначение на процедурата

Настоящата процедура регламентира процеса за проверка на авторството на научни текстове с цел предотвратяване на плагиатство, както и установява принципите за прилагането ѝ в Университета и в неговите основни звена.

Процедурата се отнася до прилагането на специализирана информационна система за предотвратяване на плагиатство.

Процедурата за предотвратяване на плагиатство се прилага за всички дипломни работи в специалности/програми в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър".

Резултатът от проверката в рамките на настоящата процедура е в помощ на вземащите решение за допускане до явяване на защита на дипломната работа.

Проверката на оригиналността на текстови документи и откриване на плагиатства ще се извършва задължително, като за целта ще се използва система, интегрирана със системата за електронно обучение Мудъл.