Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / Международна среща по програмата КОСТ в Албена, България

   

Международна среща по програмата КОСТ в Албена, България

Между 25 и 27 Септември, 2018 г. се състоя среща по Европейската Програма КОСТ в хотел Фламинго - Конгресен център, Албена. Делетатите на международната среща са участници в действащата Акция “Заплащане за Екосистемните Услуги & Гората за Водата (CA15206 PESFOR) (Сн. 1, 2 и 3).

Домакини на срещата бяха Проф. д-р Марияна Любенова от Биологическия факултет на Софийския университет и Доц. д-р Александър Шикаланов от Факултета по Информационни науки на Университета по библиотекознание и информационни технологии, които са членове на Управителния Съвет на Акцията.

1
2

В Акцията PESFOR участват представители на 37 европейски и кандидати за членки страни, включително представители на Украйна, Йордания, Мароко, Тунис, Китай, Япония, Нова Зеландия и на Европейския горски институт и Икономическата комисия за Европа към Обединените Нации/FAO. Ръководител на Акцията е Д-р Грегори Валатин (Обединеното Кралство), а Зам. Ръководител – Проф. Гебхард Шуелер (Дания).

Основната цел на международното научно сътрудничество е събиране и утвърждаване на добри практики за остойностяване на екосистемните услуги на горите за количеството (подбор на комплексни индикатори за дебита) и качеството на водите в прилежащите територии, относно ролята на горските екосистеми – за пречистване на повърхностните води от битови замърсители, замърсители от земеделието и животновъдството, което е свързано със степента на замърсяване, таксационните горски показатели, биоразнообразието, климата, почвите и стопанисването на горите.

Срещата бе проведена със съдействието на: Басейнова дирекция „Черноморски район“, Изпълнителната агенция по горите, Североизточното държавно предприятие, РИОСВ – Варна , WWF в България, Лесозащитна станция – Варна, Института за гората, Института за икономически изследвания, БАН , Държавно Ловно Стопанство, гр. Балчик, Държавно Горско Стопанство, гр. Генерал Тошево, Националния Археологически Институт с Музей, БАН, Дирекция ПП „Витоша“ , експерти от Община Шабла, Зелен Образователен Център към общината.

Бяха изнесени презентации от представители на български институции , които изложиха своите оригинални за Европа постижения, свързани с управлението на водните ресурси в България, разработването на схеми за плащания, управлението на горските ресурси в България, картирането и оценката на горските екосистемни услуги, развитие на българското законодателство (напр. въвеждане на член в закона за горите, касаещ горските екосистемни услуги и Наредба предвиждаща тяхното остойностяване), също картирането и оценката на екосистемните услуги от урбанизирани територии (Сн. 3 - 7), създаването и стопанисването на уникалните за Европа полезащитни горски пояси в Добруджа (Сн. 8 -9).

3
4
5
6
7
8

Бяха изложени първите резултати от българския проект „Разработване на схема за оценка на горски екосистемни услуги, ефективност на тяхното предоставяне чрез създаване на горки пояси с цел очистване и опазване на водите и други природни компоненти в регионите“ с ФНИ МОН с ръководител проф. д-р М. Любенова.

9
10

По проекта бяха настроени, монтирани и пуснати в действие едни от първите дендрометри в естествени гори в страната (Сн. 10 - 12).

11
12

Проф. Маргарет Шанън от Балди Център за Право и Социална Политика (SUNY Buffalo Law School) представи темата "Критична трансформационна делиберативна наука: Критичен елемент за PESFOR - F for W“.

Участниците в международната среща разгледаха системата от полезащитни пояси в община Балчик и Г. Тошево (Сн. 13 - 14), посетиха Зеления образователен център към община Шабла (Сн. 15), защитената местност „Дуранкулашко езеро“, което е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, регистрирано по Рамсарската конвенция и включено в мрежата Натура 2000 (Сн. 16), поддържан резерват „Балтата“, намиращ се в непосредствена близост до курорта Албена, където са разположени най-северните лонгозни гори - уникални съобщества в растителността на България със значително биоразнообразие и богатство на консервационно – значими видове (Сн. 17).

13
14
15
16
17
18

Наличното биоразнообразие на района дава възможност за развитието на екологичен и ортитологичен туризъм.

Посетени бяха Големият остров в Дуранкулашкото езеро и музейната сбирка в Зеления образователен център, където делегатите се запознаха с богатото културно – историческо наследство на Добруджа, което е привлекателен център за културен и археологически туризъм. На Големия остров е открита и най-старата каменна архитектура на Европейския континент (Сн. 18).

Проф. д-р М. Любенова

Софийски университет, Биологически факултет

ryana_l@yahoo.com