Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание е висш орган на управление на Департамента по спорт.

Общото събрание се състои от члновете на академичния състав на основен трудов договор в Департамента и от представители на административния и помощен персонал. Общото събрание упражнява функцията си, като:

 • избира председател на общото събрание;
 • избира и освобождава директора на департамента;
 • oпределя числения състав на съвета на департамента;
 • избира комисии по определени дейности: комисия по избора, мандатна комисия, комисия по атестирането и т.н.;
 • избира и освобождава членовете на съвета на департамента;
 • приема и изменя, при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си, Правилник за устройството и дейността на департамента;
 • определя основните насоки за дейността на департамента;
 • приема отчети за дейността на директора и на съвета на департамента;
 • решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност в департамента;
 • решава други въпроси по предложение на:
  а. директора;
  б. съвета на департамента;
  в. членове на събранието.

Общото събрание на департамента се свиква най-малко веднъж годишно. Свикването става:

 • по решение на съвета на департамента;
 • по искане на директора;
 • по искане на не по-малко от една четвърт от членовете на събранието.

Искането за свикване на общо събрание се придружава от проект за дневен ред.

Мандатни програми на кандидатите за директор на ДС 2017 г.

доц. Боряна Туманова , CV

доц. Евгени Йорданов , CV

доц. Ирен Пелтекова , CV

Отчетни доклади

2009-2013 г.

2015-2016 г.

2013-2017 г.

2017-2018 г.

Дейности - план и отчет

2014-2015 учебна година

2015-2016 учебна година

2016-2017 учебна година

2018 учебна година

2019 учебна година