Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Петя Стоянова Христова, Департамент по спорт

Ректорат, зала № 1

 

Защита на докторат на тема: "Модел за повишаване ефективността на обучението по аеробика във висшето училище" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – аеробика) на докторанта на самостоятелна подготовка Петя Стоянова Христова.

Научен ръководител: доц. Боряна Туманова, доктор

Председател на научното жури: проф. Анжелина Янева, доктор

Автореферат

Рецензии:

Становища: