Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Чавдар Петков Нинов, Департамент по спорт

Зала № 2, Ректорат

Защита на докторат на тема: "Методика за превенция на травматизма за спортуващи студенти от Софийския университет" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – превенция на травматизма) на докторанта на самостоятелна подготовка Чавдар Петков Нинов.

Научен ръководител: проф. Анжелина Янева, доктор

Председател на научното жури: доц. Евгени Йорданов, доктор

Автореферат

Рецензии:

Становища: