Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / 2015

   

13/14 ноември 2015 г., Ректората

НАПРАВЛ. АВТОР ДОКЛАД РЕЗЮМЕ
1 ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА, МЕТОДИ ТОДОРОВ ИЗСЛЕДВАНЕ МНЕНИЕТО НА 11-14-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТНОСНО ЗАНИМАНИЯТА ПО ШАХМАТ В УЧИЛИЩЕ School и възпитателите трябва прост и директен начин да се научи стандарти за обработка. Важно е, че съдържанието не би трябвало да запази разширяване всеки ден. Основното предизвикателство за учениците трябва да бъде да се проучи и разработи начинът, по който мислим. Ако тя може да бъде забавно, както и, че би било идеално. Chess осигурява добра образователна метода за постигане на това.
1 МАРГАРИТА ГЕЧЕВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ КЪМ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС ПО БАСКЕТБОЛ Целта на настоящото проучване е да се установи мотивацията и нагласите на учениците, системно обучение баскетбол, към процеса на практика-образователна, както и отношението на техните родители, приятели, съученици и учители към тази дейност. Разработеният Въпросникът се състои от 16 въпроса. Изследването е проведено през октомври и ноември 2014 г., с който 97 млади баскетболисти взеха участие. След анализ на резултатите, бяха изведени следните изводи: 1. Баскетболистите доброволно да участват в организирани спортни занимания. 2. разпитани тези, получават подкрепата на родителите си за участието на практика-образователен процес по баскетбол.
1 ВЛАДИСЛАВ ГОСПОДИНОВ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ КАТО ПРОЕКЦИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Анотация: В текста са представени резултати от проучване на автора анкета със студенти от Факултета по педагогика на Софийския университет по отношение на тяхната физическа активност. Това се прави по отношение на образованието, които са получили и от гледна точка на сегашната ситуация в този контекст. Тя очертава мерки за развитие на спорта в живота на учениците.
1 ОЛЬГА ХОХЛОВА, НАТАЛЬЯ АЛЕШИНА СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ Анотация: Тази статия разкрива вътрешната структура на методологическите и практически уроци по физическа подготовка. В статията се обсъждат основните концептуални позиции на формиране на знания и умения на студентите в областта на физическата култура и спорта.
1 ПЕТЯ ХРИСТОВА ИНФОРМИРАНОСТ И ОЧАКВАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАНИМАНИЯТА С АЕРОБИКА Проучването изследва очакванията на ученика за резултатите от участието им в аеробни упражнения. Ние изследвахме общите си познания в областта на спорта, физически упражнения и човешкото тяло. Резултатите от проучването показват, пропуски в знанията на ученика за споменато по-горе въпрос.
1 ГЕОРГИ ИГНАТОВ ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СПЕЦИАЛНОСТ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Проблемът за повишаване на ефективността на образователния процес в Физическо възпитание и спорт специалност във Факултета по начална и предучилищна педагогика (FPPSE), част от Свети Климент Охридски Софийския университет е особено актуална, като се има предвид, че, от една страна по специалността е доста ново - то е започнало в Софийския университет през 2009/2010 учебна година, а от друга страна е налице безмилостна конкуренция от страна на други университети в страната. С цел оптимизиране на учебно-възпитателния процес по специалността, по мнението на студентите е изключително важно, защото това е начин за нас, преподаватели, за да получите обратна връзка от тях. Целта на проучването е да се изследва работата със студентите и на тази основа да се направи опит да се оптимизира процеса на обучение по специалността. Изследването използва метод на изследване за постигане на целите си. Картата на проучване имаше 33 въпроса общо. Изследването е проведено през месец май на 2015 г., в края на летния семестър на 2014/2015 учебна година. Резултатите от изследването се анализират и представят на базата на анализ на честотата (F) и проценти (%). Данните, събрани от изследването се обработват в MS Excel.
1 ИВАНКА КЪРПАРОВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА ЧРЕЗ БЯГАНЕ Анотация: За студенти в групите на спорта в Софийския университет се приготвя експериментална програма, като пуснете. Програмата изисква подстрекават личната мотивация на спортистите. Те трябва да се справят / работи повече и повече разстояние във всяка следваща тренировка. В края на програмата 20 седмица, всички от изследователската група може да работи на 4.8 км с темпо в зависимост от индивидуалната възможност.
1 КОСТАДИН КОСТОВ ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИКИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ СТУДЕНТИ С ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ Хипертония (HTN) е широко разпространено заболяване на сърдечно-съдовата система. Според някои автори той причинява смъртта на 25-35% от хората над 50-годишна възраст (Gelinov Хр., 1965). През последните няколко години, броят на пациентите с HTN нараства рязко в света, и България е на едно от първите места по отношение на честотата на това заболяване и усложнения, причинени от него.
1 БОЯНА МИТРЕВА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГРУПИ ПО БАСКЕТБОЛ И БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 Целта на това изследване е да се определи нивото на физическото развитие и специфичната подготвеност на учениците, а също и за да се определи дали има някакво достатъчно разлика между тях. За осъществяването му поставихме следните задачи: 1. статистическа-математически подход за определяне на средното равнище на изменение на изследваните показания. 2. Анализът на получените резултати от изследваните резултатите indicators.The от това изследване са били постигнати чрез stastical-математическа обработка чрез средствата на вариационен анализ. Изследването взе участие в май 2013 г. В този един бяха опитали 55 студенти от Софийския университет "Св Климент Охридски ". Те са били практикуващи баскетбол и баскетбол 3 х 3 по време на спортни класове.
1 МАРИНА НЕДКОВА СЪСТОЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Реалните данни на физически способности състояние на учениците в Република България са представени в тази статия. Най-новите национални проучвания бяха направени през 1980 година. Ние смятаме, че не е уместно да се направи сравнителен анализ поради дългия период 33години и съществените промени в социално икономическото развитие в страната. Основната цел на това изследване е да се използват резултатите от констатациите на експеримента, като база данни за бъдещо сравнение през етап социален преход на населението
1 ИРЕН ПЕЛТЕКОВА ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРЕСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ УЧЕБНО-СПОРТНИТЕ ЛАГЕРИ НА МОРЕ Докладът изследва мнението на учениците за организиране и извършване на спортен лагер и различните спортни дейности, включени в лагера. Посочени са факторите, които влияят на учениците в решението дали да участват или не в такива спортни лагери. Предпочитаните спортове, за които учениците биха искали да организират курсове по време на спортни лагери на море, са посочени. Въпросът за дейността на учителите и тяхното отношение към студентите е бил обсъждан. Целта на изследването е да се проучи настоящите спортни интересите на учениците в учебните-спортни лагери, държани по морето. Проба от изследването са участвали 40 студенти, които образователните спортове морски лагер "Лозенец - 2015 г.". Използваният метод е пряко индивидуално изследване с специално разработен въпросник с 14 questions.The мнозинство от студентите (84%) казват, че продължителността на спортен лагер е достатъчен, 46% от учениците ще участват в следващия спортен лагер, независимо от периода на стопанството, но 19% вярват, че моментът не е много удобно за студенти. Студентите са готови да участват в кратки курсове по време на летния лагер в следните спортове: плуване, плажен тенис, тенис, ориентиране, сърфинг, кану-каяк, бойни изкуства (тае-бо, кикбокс, джудо), баскетбол, волейбол и футбол. По-голямата част от учениците - 57% вярват, че те ще се възползват, ако спортове летни лагери, са включени в учебните планове на главния им, 24% казват, че това не е добра идея, а 19% експресни различни мнения за и против такова решение.
1 БИЛЯНА ПОПЕСКА, ДЕСПИНА СИВЕВСКА РАЗЛИКИ В ПОСТИЖЕНИЯ НА ТЕСТОВЕ ЗА ПРЕЦИЗНОСТ ПРИЛОЖEНИ НА ДЕЦА В НАЧАЛНИЯ УЧИЛИЩЕН ПЕРИОД Тази книга анализира промените и развитието на прецизност като една от възможностите, които определят моторното пространство на децата. Промените в проява на прецизност се определя анализиране на резултатите от тестове за 6 точност, прецизност с четири за хвърляне и две за прецизност с водещ, приложена в същата група от деца в две последващи години. A надлъжна изследвания бе реализиран в извадката от 123 мъжки 6-годишна възраст децата в първоначална оценка, също измерва година по-късно като седем години в крайното измерване. Разликите са изчислени с помощта на основни статистически параметри и т - тест. Получените резултати сочат, относно статистическите значими разлики в резултатите от пет прилаганите тестове и числено по-добри, но статистически незначителни разлики в един тестове. Те предполагат, върху положителните промени в сегмента на прецизност и посочва, относно някои положителни промени за развитие в тяхната проява.
1 ИВАНИЧКА СЕРБЕЗОВА ОБРАЗОВАТЕЛНИ АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА АКУШЕРКИ ПО ПРОБЛЕМИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРЕЗ КЛИМАКТЕРИУМА Разгледани са проблемите на жените с климактеричен синдром в контекста на обучение на студенти - бабите и предложи план за нефармакологичното грижи в периода на менопаузата.
1 ФИЛИП ШАБАНСКИ МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПРОТ В УЧИЛИЩАТА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА Резюме: Образователното равнище на селското население в България е много по-ниска от тази на градското население. Тенденцията се запазва и при по-младите хора, защото малките училища сетълмент осигуряват образование по-ниско качество compаred до по-големи училища в града. Тази тенденция призовава за дълбоки политически мерки, за да се преодолее силно сегрегирани училищната система. в The предизвикателна Атмосферата в малките населени места създава много трудности за учителите по физическо възпитание и най-вече за тези, които не са преминали необходимата професионална подготовка. Целта на този доклад е да направи преглед на основните характеристики на учебния процес в малките училища сетълмент и да предложа някои полезни методи и насоки за организирането на часовете по физическо възпитание.
1 ЕЛЕНА ТОРИНА ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ КАФЕДРЫ ИНФОРМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В статията се описват целта, съдържанието и възможностите от избираеми курсове за учители по физическо възпитание, разработени в катедрата по информатика.
1 АНЖЕЛИНА ЯНЕВА, БОРЯНА ТУМАНОВА, ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА, ИВАЙЛО ПРОКОПОВ МОТИВИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧАСТИЕ В ЗИМНИЯ СПОРТЕН ЛАГЕР Чрез анкетното проучване се изследва мнението и отношението на студенти от Софийския университет за организирането и провеждането на спортния зимен ски курс на Мальовица през 2015 г. от екипа на Департамента по спорт. Резултатите от проучването с в помощ на бъдеща по-добра организация на тези лагери.
1 ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ И ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС НА СТУДЕНТИТЕ КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ ГЕНОТИПНИТЕ И ФЕНОТИПНИ ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ БЪДЕЩЕТО НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Здравето и правилното физическо развитие, поддържане на добро ниво на двигателна сила и положителното влияние на училище физическото възпитание и при следните степени на образование, са важни фактори за стабилност и психически проблеми са от изключителна актуалност. Въз основа на дълбок анализ дълго период, здравния статус и някои двигателни качества, сегашната изработването има за цел да разкрие конкретни параметри на физическото и спорта образователни програми влияние върху подобряването на посочените по-горе параметри. Актуалността на проблема е най-вече свързано с факта, че студентите са в ерата на основния генетичен материал за националното възпроизводство на населението.
2 МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА, СТОЯН ДЕНЕВ АНАЛИЗ НА СПЕЦИФИЧНИ БАСКЕТБОЛНИ СПОСОБНОСТИ ПРИ МОМИЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Целта на това изследване е да се определи настоящите специални баскетболни умения на 15-18 годишни момичета с умствени увреждания, които са били за обучение по баскетбол. За осъществяването му поставихме следните задачи: 1. анализ на получените резултати от изследваните показатели. 2. Статистическият-математически подход за определяне на надеждността на резултатите. Резултатите от това проучване са били постигнати чрез статистическа-математическия процес чрез вариационен анализ. Анализираният групата като цяло е хомогенна и сравнително хомогенна по отношение на наблюдаваните признаци на специфични умения баскетбол.
2 ГЕОРГИ ИГНАТОВ, БИЛЯНА ПОПЕСКА, ДЕСПИНА СИВЕВСКА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БЪЛГАРИЯ И ЩИПСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - МАКЕДОНИЯ Свободно време е неразделна част от човешката дейност. Време е далеч от професионалната, семейната и социалната задължението, по време на който отделния човек избира на собствените си свободна воля формите и съдържанието на техните творчески дейности, отдих и релакс. Участието на студентите в спортна дейност през свободното време е много важно за лично физическо и психическо здраве. It`sa конструктивен начин за освобождаване на негативната енергия, decreese стреса, подобряване на емоционална стабилност и лично благополучие. Целта на този документ е да определи и сравни физическата активност на студенти от същите факултети в различни страни на тяхното участие в спортни занимания през свободното време, както и да се определят техните мнения относно ролята на университетите в организиране на свободното време на студентите , Изследването е проведено върху извадка от 294 студенти в момента учат в бакалавърски програми степен - 166 студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика част на Свети Климент Охридски Софийския университет, България, и 128 студенти от Факултета по образователни науки, от Гоце Делчев университет в Щип, Македония. Изследването е проведено с помощта SPECIALY проектирана анкета се състои от 18 въпроса затворени въпроси, събрани в съответствие с естеството на изследването. Резултатите от изследването се анализират и представят като се използва честота (F) и проценти (%). Събраните данни се обработват с помощта на статистически пакет SPSS 19.
2 ЙОАНА ЛУКАНОВА СПОРТ И ГИМНАСТИКА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ Докладът представя ползите и ефективността на физическата активност по време на бременността, с цел добре подбрани спорта за нуждите на бременната и майка. Бременната жена може да поддържа цялостната му тон именно чрез умерени и регулирани спортни дейности и гимнастика.
2 ИСКРА ПЕТКОВА, ДАНЕЛИНА ВАЧЕВА АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ЗА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ЦЕНТРОВЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП Целта на този документ е да подпомогне работата на специалистите, работещи в семейни къщи за повишаване на физическата активност на децата, настанени в тях. Фокусът е върху възможностите за насърчаване на физическата активност на децата от 3-7 години. Представено е адаптирана образователна програма по тематична област "Здравословен начин на живот". Посочените принципи са съобразени с възрастта, характеристики и особености на децата в Центъра. Предложени са глобални теми и методи за стимулиране на деца двигателна активност в нормални и инвалиди
2 ФИЛИП ШАБАНСКИ ПРЕДСТАВАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Резюме: Предучилищно образование е неразделна част от отглеждане на дете опит. Ако физическото възпитание се счита за основание за здравословен живот, това е важно за родителите да се включат в която се застъпва силно здравето на учебната програма. Ето защо детски градини персонал трябва да знаят какво е родителска възприятието към ролята на физическото възпитание за цялостното развитие на децата си. Целта на доклада е да се направи оценка на родителския мнение за физическа активност и здраве в предучилищна центрове. Извадката се състои от 69 родители с поне едно дете във възрастовата група от 3 до 6 години. Те бяха избрани от семейства със средни доходи чрез използването на снежната топка техника за вземане на проби. Инструментите, използвани за събиране на данни са били самостоятелно разработен въпросник с близо завършиха въпроси. Общият извод е, че родителите трябва да бъдат чувствителни към значението на предучилищното физическо възпитание и неговото жизнено важна роля в живота на децата.
2 БОРЯНА ТУМАНОВА, СВЕТЛАНА ЦОНЕВА ПРОВОКИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ПЛУВАНЕТО ПРИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Провокиране и регулиране на мотивация за хората с увреждания е от особено значение за задоволяване на техните нужди от знания и реализация. С помощтa на спорта и чрез придобиване на способността да плуват тяхната работа е насочена към подобряване на физическата и техническата подготовка и е основа за постигане на ефективна реализация и подобряване на начина на живот.
2 КРИСТИНА ЗАХАРИЕВА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ – ФАКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО/ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО Физическо възпитание не е само образованието, което се случва в училище и времето, прекарано физически активни творческа дейност - танци, разходки, домакинска работа, градинарство и други дейности за движение. Физическо възпитание, насочена към осигуряването на хармонично развитие и физическо съвършенство в човека. Критерии за постигане на основната цел е здраве, физическа издръжливост и дълголетие на човешкото творчество. Редовните физически упражнения не само помага за поддържане на нормално телесно тегло и предотвратяване на много заболявания, подобряване на физическото и психическото здраве [2
2 ЕЛЕНА ЖЕЛЕВА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТЪТ В УСЛОВИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Физическо възпитание и спорт от гледна точка на здравеопазването определена стратегия за ограничаване на хиподинамия населението в съвременното общество. Намалена физическа активност води до силна психофизически дисхармония в човека. В своята комбинация с алкохол, тютюневи изделия и стресорите на околната среда води до развитието на най-популярните социални - значимите болести в днешно време. Физическо възпитание и спорт от гледна точка на здравеопазването допринася оптимално осъществяването на превантивни да се засили и да се запази здравето на населението, тъй като той осъзнава, целта и здравеопазването са свързани с културни, образователни, социални и здравни развитие в новите социално-икономически условия.
3 МИНА АНТОНОВА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА Контролът върху физическата готовност и техническите умения на волейбол спортисти е от решаващо значение, за да се определи ефекта на обучение - обучение на работното място. Оптималното ниво на физически способности и изпълнението на техники са пряко зависими. Те са важни за правилното властен и прилагане на елементите на техника волейбол в игрови ситуации
3 НИКОЛИНА ДИМИТРОВА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА "КАТАМЕ УАДЗА" Възможности за повишаване на ефективността на Katame Ваза техники предполага адекватни промени и да стимулират действия в атаката на земята. Затова особен интерес, независимо от индивидуалните характеристики, за да разкрие общите тенденции на приложимост и ефективност.
3 МИЛА ДОНЧЕВА РАЗВИТИЕ НА ДВИГАТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ С ПОМОЩТА НА СПОРТНАТА ГИМНАСТИКА Учебният процес по физическо възпитание е сложен и многостранен, и двигателната активност е важна предпоставка за цялостна психо-физическото развитие на децата. Всичко това изисква детето да се обръща повече внимание на научни и приложни изследвания и работа, свързана с правилното физическо развитие на децата, добро здраве, формиране на умения за отделна дейност и създаване на предпоставки за начало на предприсъединителните спортове- подготвителна дейност. Всичко това насочва вниманието ни към изучаването на децата през втората половина на възраст практики. В тази връзка хипотеза на нашето изследване се основава на предположението, че ако в края на краищата децата срокът училище се отличават с добро общо физическо състояние, това може да им се даде възможност да започне предварителното им спортна подготовка. Предмет на изследването са възможностите за предварителни спортна подготовка на деца от 5 - 6, възраст, от група III на детската градина, от които 48 момичета и 60 момчета от Дневни детски градини в Благоевград.
3 ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА, НИНА СИМЕОНОВА НАМАЛЕНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ – РИСКОВ ФАКТОР ЗА ПОЯВАТА НА ВАРИКОЗНА БОЛЕСТ Венозни заболявания са социално значими заболявания, които могат да доведат до временна или трайна нетрудоспособност. Неглижиране на проблема води до постепенна загуба на трудоспособност и сложна намаляване на качеството на живот. Физическата активност и спорта са от съществено значение за предотвратяването на варикозна болест. Движението на краката помага венозна кръв да се разпространява нагоре. Чрез мускулни контракции вени са компресирани, и по този начин кръвта се избута в посока на сърцето, кръвта не се върне благодарение на клапите във вените. Ако нарушение се случва в този механизъм, рискът от разширени заболяване ще се увеличи и след това ще се появи хронична венозна недостатъчност.
3 ИВАН КОЛЕВ УСТАНОВЯВАНЕ НА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНИЯ СТАТУС НА 15 - 16-ГОДИШНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ Морфологичните характеристики на спортистите в колоезденето позволява оптимизиране на спорта набиране и подбор, както и индивидуализация на учебния процес като цяло. Целта на това проучване е да се установи състоянието на морфо-функционална от 15-16 годишен cyclists.The изследвания е 15-16-годишни състезателни велосипедисти. За целите на самото изследване, са диференцирани 13 показатели. Тестовете дават възможност да погледнем нивото на растеж.
3 ПЕТЪР КОЛЕВ, ГЕОРГИ БОЖИЛОВ ВАРИАТИВНОСТ ПРИ КООРДИНАЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 13 - 15-ГОДИШНИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ Координационни способности (CA), са част от моторни способности на човешкото същество и са важен компонент на физическите си способности. Те, както и останалата част от неговите способности се развива под влиянието на три основни фактора, които са двигател на човешкото развитие, а именно генотипно, фенотипни и социални фактори. Волейбол поставя високи изисквания по отношение на координацията на всички, които го практикуват. Той е един от спортовете, характеризиращи се с повишена координация сложност на физическа активност. Много е важно да се вземат предвид характеристиките на възрастовите в развитието на CA, а също и да се търсят нови методи и средства за подобряване на процеса.
3 ФИЛИП ШАБАНСКИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АТАКИТЕ, ЗАЩИТИТЕ И ОТВЕТИТЕ ВЪВ ФЕХТОВКАТА Резюме: Това отнема обикновено от три до пет години, за да овладеят основната работа острие и търчане необходимо да се превърне в добър фехтовач. Има много умения, за да се научат по фехтовка, но има нужда да учат и да се подобри атака, париране и ответен удар умения дори и от започващ фехтовачи. Това е така, защото това е важно за всеки фехтовач да бъде в състояние да премине безпроблемно между престъпление, deffence и контра-атака, за да бъде успешна. Целта на настоящия доклад е да предложи сценарий обучение на урок за подобряване на тези основни умения сред децата, които са били практикуващи фехтовка за около 3-4 месеца
3 ТЕОДОРА СИМЕОНОВА ДИАГНОСТИКА НА АГРЕСИВНОСТТА ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ НА БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ШУМЕН“ Спортни екип е малка социална група. В своето развитие, тази група прераства в спортен екип. Спортни екип е група от спортисти, които освен индивидуални цели, също споделят общи цели и общи задачи, свързани с постигането на спортни постижения, както и лични и колективни спортни постижения. Общата цел и общи задачи превръщат спортния отбор в колективен субект на спортните дейности. Агресията в една или друга степен е присъщо на всеки човек, е инстинктивна форма на поведение и реакция на индивида към враждебната среда. Агресивността е качествена и количествена характеристика. Както всички свойства и тя трябва да спре изразеност - почти пълно отсъствие прекомерно развитие. Всеки човек трябва да има известна степен на агресивност. С помощта на диагностична процедура чрез въпросник Buss-Dyurki определи нивото на агресия от спортисти - мъже и жени баскетбол клуб "Шумен".
3 КИНА ВЕЛЧЕВА АКСЕЛЕРАЦИЯ И РЕТАРДАЦИЯ Ускорение се възприема като хармоничен, прогресивна физиологичен феномен, който отразява благоприятно върху човешкия организъм: увеличаване на продължителността на живота, на практика са изчезнали някои заболявания, причиняващи сериозни и трайни увреждания и увреждания. Заедно с увеличението на антропометричните параметри са наблюдавани и съответно развитието на вегетативните системи, което води до подобряване на параметрите на физическа работа капацитет. През последните десетилетия, темпото се ускори значително тенденция до стагнация и юноши формират 3 групи по физическо и сексуално развитие: ускоряване; нормално; изоставане. Докато няколко pruchvaniya сред подрастващите само някои от тях дават насоки за влиянието на социалните фактори върху ускорение, без конкретизиране и задълбочен анализ.
3 КИНА ВЕЛЧЕВА АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПСИХОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПУБЕРТЕТНИЯ ПЕРИОД В УСЛОВИЯТА НА АКСЕЛЕРАЦИЯТА Анатомически, физиологични и психологически характеристики определят здравето и правоспособност. Те зависят от правилното развитие и хармонично функциониране на органите и системите. Тясно свързани с адаптацията и адаптивни механизми на тялото, която осигурява запазването и развитието на човешкия и след това е отразено в околната среда. За нормалното развитие на пубертета е необходимо здраво тяло. Някои вегетативни разстройства и ментални функции могат да имат сериозни последствия в бъдеще (ненормално пубертета, нарушения на растежа, ранните obezitas т.н.). Проблемът е, че освен ако не инфекциозни и вирусни заболявания, които прекарват почти всички юноши на тази възраст е значителна роля за неправилно пубертетното развитие на редица социални фактори, като хранене (недостиг на незаменими аминокиселини, липса или липса на минерали и витамини с anabolizirasht ефект). Друг много често срещана причина е sedentarizma. Липсата на движение е придружено от неправилното хранене води до обилни obezitas по време на пубертета, а оттам и забавено развитие на пубертета, както по отношение на физическото развитие и процеса на половото съзряване. В случай, че тези процеси стават хронични те се превръщат в органичен и устойчиви на лечение.
3 СИМЕОН ЙОРДАНОВ, МАРТИН МАРГАРИТОВ СЪДИЙСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА СИГУРНОСТТА НА ФУТБОЛНИТЕ МАЧОВЕ В много случаи, вместо да бъде празник, футболни мачове се превръщат в една бойна арена за привържениците на двата отбора. Футболни рефери също трябва да споделят част от вината. Колкото по-точна и обективна тяхното решение в съответствие с правилата на футбола, по-малка е вероятността за нарушение на обществения ред, за да се прояви. Футболни съдии си вършат работата под голям натиск нервна и способността им да вземат правилните решения много бързо зависи от тяхната целесъобразност предварителна подготовка. Ние се опитахме да анализираме предварителна подготовка рефери ", за да се оцени неговото качество.
3 КОСТАДИН КОСТОВ ПРОУЧВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ СЪЧЕТАНА С АВТОГЕННА ТРЕНИРОВКА ПРИ НЕРВНО-ВЕГЕТАТИВНА ДИСТОНИЯ Невровегетативните дистония (NVD) се отнася до болести, чиято независимост е нозологична още не са установени. Липсата на единен подход за функционални нарушения на автономната висцерални функциите създава трудности при определяне на лечението и прилагане на превантивни мерки. За лечение на пациенти с NVD изключение на медикаменти, хормони, витамини, диетични и психиатрично лечение (AI Vein и др., 1980 г., NA Levenkov, 1973) е много важно да се използват методите на кинезитерапията
3 КОСТАДИН КОСТОВ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЪКАТА СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФРАКТУРА НА РАДИУСА НА ТИПИЧНОТО МЯСТО Няма специални методи за лечение на фрактури при пациенти в напреднала възраст, които се различават от тези, приети за лечение на фрактури като цяло. Факторите, които трябва да се разглеждат по-скоро се отнасят до ограничена прилагането на определени методи във връзка с особеностите на структурата и биохимията на "стари" тъкани. Поради тази причина прилаганите методи на физическа терапия е различен
4 КРАСЯ КАВАКЛОВА, АНДРЕЙ МАРИНОВ ФОРМИ НА ДВИЖЕНИЕ С ЦЕЛ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КИНЕМАТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЗЕМЯТА, КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ГРЕБАНЕТО И ВЕТРОХОДСТВОТО В доклада, представен изследвания на такива координационни отношения, които съпътстват живота на човека. Специално внимание е отделено на гребане и ветроходство, защото тези вековни традиции включват широк спектър от форми на моторната координация
4 ДАРИНА ЗАХАРИЕВА АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ВРЪЗКАТА ИМ С МЕБЕЛИТЕ В КЛАСНАТА СТАЯ Проучването имаше за цел да представи основните антропометрични размери на учениците в началното училище, които определят височината на стола и бюрото. Това е особено важно, тъй като за превенция на децата от гръбначни изкривявания и болки в гърба и по-добра концентрация по време на образователния процес да се вземе правилно и удобно място в класовете. За да се вземе правилното и удобна поза по време на учебните часове е необходимо да се използват подходящи стол и бюро. За да изберете най-подходящия училище мебелите е необходимо всеки, свързани с образователния процес, за да знае и прилага правилата при избора на училищни мебели.
4 МАЯ ВАСИЛЕВА, ИВАЙЛО СТАМЕНКОВ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – ПРИМЕРНА ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКА КОНСТРУКЦИЯ В тази статия ние предлагаме една примерна дидактическа-методически строителство за реализацията на интердисциплинарното обучение между география и икономика, и физическото възпитание и спорта. Е поставен акцентът върху следните важни аспекти: първоначалната позиция живот; позиция на конструктивизма подход; ролите на главните действащи личности - учители и ученици; особености на процеса на обучение