Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / 2013 г.

   

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ
Ви канят да участвате в

Международна научна конференция по спорт "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"
на 8 и 9 ноември 2013 г., София

В следните направления:

  1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Кръгла маса:
Мястото на спорта в университетското образование

Срокове:

1. Потвърждаване участие в Конференцията 30.06.2013 г.
2. Изпращане на доклада 31.08.2013 г.
3. Потвърждаващ отговор за участие от организационния комитет 15.09.2013 г.
4. Заплащане на такса участие 07.10.2013 г.

Финансови условия:
Такса за участие в Научната конференция - 60 лв. за един доклад, докторанти (редовно обучение) - 40 лв. и 20 лв. за студенти, за всеки следващ доклад и за участие на съавтори в конференцията.
Пълната такса се заплаща до 07.10.2013 г., след изпращане на потвърждаващ отговор от организационния комитет за участите в Конференцията по
Сметка:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски",
за конференцията на Департамента по спорт
Вносител: трите имена на участника

Таксата за участие включва:
Сборник с доклади и материали от конференцията;
Участие в работните заседания;
Кафе-паузи и коктейл на 8 ноември 2013.

На незаплатилите такса участие докладите не се публикуват.
Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците.

INFORMATION FOR FOREIGNERS

Fee for participation in scientific conference – 40 € for a single report and 20 € for each after. The full fee is paid to 07.10.2013, after sending a confirming response from the organizing committee for participation at the Conference on.

The hosts take the fees about the Coffee breaks, conference materials and the cocktail at 09 of November.
Hotel expenses and meals not included in fee.
In case you want, we can book your hotel, depending on your preference

Bank account

Bank Unicredit Bulbank
IBAN - BG14UNCR 7630 3400 0008 23
BIC UNCRBGSF
At the name of SU”ST.KLIMENT OHRIDSKI”
For the Conference of the Sport Department
Paid by: the three names of the participant
The reports of those who didn’t pay the fee will be not published.

Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета, Зала 2

Програма:

08.11.2013 г. (петък)
12.00 - 14.00 ч. – Регистрация на участниците;
14.00 - 15.00 ч. – Откриване на конференцията, пленарно заседание;
15.00 - 16.30 ч. – Заседание на първо направление;
17.00 - 18.30 ч. – Кръгла маса;
19.00 ч. - Коктейл.

09.11.2013 г. (събота)
09.00 - 10.30 ч. – Заседание на второ направление;
10.30 - 11.00 ч. – Кафе-пауза;
11.00 - 12.30 ч. – Заседание на трето направление;
13.00 - 14.00 ч. – Обедна почивка;
14.30 - 15.30 ч. – Заключително заседание

Забележка: Допускат се промени, съгласувани и решени от участниците в Конференцията.

Адрес за контакти:
Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15
Ректорат, стая 120, Департамент по спорт
гл.ас. Боряна Туманова
Тел. 02 9442749 , 02 9308 (435, 703), Факс: 02 9433818
E-mail: conference@sport.uni-sofia.bg, Web: http://www.uni-sofia.bg/sport

Изисквания за оформяне и публикуване на материалите:
Материалите се изпращат на следния е-mail: conference@sport.uni-sofia.bg, или се предават на хартиен и електронен носител.

Предложените статии трябва да са оригинални и непубликувани в други издания, да се предадат на хартиен и/или електронен носител.

Работни езици: български, руски и английски;

Статиите да са от 3 до 10 страници и да бъдат оформени по следния начин:

Текст: Редактор Word 2000 или по-висока версия;

Оформление: Формат А4, Portrait; Times New Roman, Size 12; Regular, Justify; междуредово пространство single; без сричкопренасяне. Полета: Top – 2.5 cm, Left – 2.5 cm, Bottom – 2.0 cm, Right – 2.0 cm, Character spacing—Normal;

Заглавие на български език Times New Roman, Size 12, Bold, All Caps, Alignment (Align) Justified;

Автор/и – след един празен ред, Times New Roman, Size 12, Bold, All Caps, Line spacing – 1,5, Align Justified;

Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат през 2 празни реда: собствено и фамилно име на авторите, следвано от заглавието – Times New Roman, Size 12, All Caps, Line spacing – 1,5, Align Justified;

Анотацията на английски език: през 1 празен ред, в обем до 12 реда, Times New Roman, Size 10, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – 1,5, Align Justified;

Ключови думи—Key Words следват през 1 празен ред Times New Roman, Italic, ключовите думи са Times New Roman, Size 10, Regular, First Line Indent – 1,5, Line spacing – 1,5, Align Justified;

Основен текст: Times New Roman; Size 12, First Line Indent – 1,5, Line spacing – 1,5, Align Justified.

Литература: Times New Roman; Size 12, Line spacing – 1,5, Align Justified.

Данни за автора (авторите) - през един празен ред, месторабота, длъжност, научна степен, контакти за връзка — Times New Roman, Size 12, Italic, Align Right.

Таблици и фигури: Прилагат се в текста и на отделни файлове в цвят чернобял, патерн или други различими цветове за печат в чернобялата гама. Диаграмите задължително се представят на Excel. Схемите се изчертават на Smart Draw, Corel Draw 10 или по-висока версия. Номерът и текстът на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата – под. Изписват се по следния начин: Font - Times New Roman; Size 12; No effects; Paragraph Alignment: Center. Таблиците и фигурите се отбелязват в текста с малки скоби (Табл. 2).

Литература: Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста. Посочва се съгласно БДС, като в текста цитирането се указва с цифри в квадратни скоби [2], които съответстват на поредния им номер в библиографската справка. Когато се цитират имена на автори, след името се посочва датата на издаване в малки скоби (Богданов, 2008) или Богданов (2008). Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор) първо на кирилица, след това на латиница, като се спазва следната последователност:

Статии — име на авторите, заглавие на материала, наименование на списанието, том, номер на броя, година на отпечатване, страници.

Книга — имена на авторите, заглавие на книгата, издателство, място на издаване, година на издаване.