Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Състав

   
Длъжност Научна степен и направление
Директор
тел. 02/856 30 66

проф. дфн Вася Велинова
История и теория на литературата

vvelinova@dujcev.uni-sofia.bg

Зам. директор
тел. 02/955 45 47

проф. д-р Румен Бояджиев

Късноантична и ранносредновековна църковна история и география,

християнска просопография

rboiadzhiev@dujcev.uni-sofia.bg

   
Научни сътрудници

доц. д-р Албена Миланова
Средновековна история и археология

amilanova@dujcev.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Александра Трифонова
Византийско изкуство

altrifonova@dujcev.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Калина Минчева
Манастирска култура на Балканите

kmincheva@dujcev.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мария Полимирова
История на българското Възраждане (етноконфесионални отношения)
Старопечатна литература

mpolimirova@dujcev.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева

Старобългарска литература и ръкописно наследство

 

гл. ас. д-р Светозар Ангелов
Поствизантийско изкуство в Западна България (XVI в.)

sangelov@dujcev.uni-sofia.bg

   
Архивист Лили Щамлер
Реставратор

д-р Румяна Дечева
Култура на кодекса

rdecheva@dujcev.uni-sofia.bg

Библиотека

тел. 02/955 45 47

Весела Бонева /завеждащ библиотека/

vgboneva@dujcev.uni-sofia.bg

 

 

biblos@dujcev.uni-sofia.bg

Специализант Рамона Димова
   
Стопанска дейност

Валентин Първанов

vparvanov@dujcev.uni-sofia.bg