Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Научна дейност

   

За времето на своето съществуване ЦСВП "Проф. ИванДуйчев" е организирал или е бил съорганизатор на над 25 научни симпозиума, конференции, семинари и кръгли маси в страната и чужбина. През 2007 г. Центърът бе организатор на Международна научна конференция "100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев" /5 - 7 октомври 2007 г., гр. Варна/. Научните сътрудници на ЦСВП разработват дългосрочни научни проекти, сред които най-интересни са:

1. Изготвяне на дескриптивни каталози и критични издания:

Bénou, L. Le codex B du monastère Saint-Jean-Prodrome Serrès XIIIe-XVe siècles. Textes. Documents. Études sur le Monde Byzantin Néohellénique et Balkanique 2. /Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. X/. Paris, 1998.

Odorico, P. Le codex B du monastère Saint-Jean-Prodrome Serrès XVe-XIXe siècles. Textes. Documents. Études sur le Monde Byzantin Néohellénique et Balkanique 2. /Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. XI/. Paris, 1998.

2. Палеографски албуми:

3. Сборници от статии и монографични изследвания на видни учени:

4. Обработка на архивното наследство на: проф. Иван Дуйчев, проф. Асен Василиев и проф. Никола Михов (съвместно със Световната асоциация на византинистите)

5. Обработка на епистоларното наследство:

  • проф. Иван Дуйчев и руските белоемигранти
  • проф. Иван Дуйчев, проф. Никола Михов (съвместно с Главно управление на архивите при МС на България)

6. Самоков през Възраждането (поредица от издания) - средище на различни конфесии (съвместно с Историческия музей в гр. Самоков).

7. Българо-кипърски връзки през Средновековието: църковни, политически, иконографски модели, метоси (съвместно с Научно-изследователския център към манастира "Кикос" в Кипър)

8. Българо-сръбски културни връзки в поствизантийския период (съвместно с Археографската комисия към Народна библиотека - Белград).

9. Дигитално изследване на палимпсестите (съвместно с 42 сродни научни центрове и университети от Европа и под ръководството на университета в Хамбург).

10. Илюстрираните литургични ръкописи от манастира "Кикос", съвместно с Института "Св. Архангел Михаил" в Кипър.

11. Фотоархив с материали от Балканския п-в, съхраняван в Център "Проф. Иван Дуйчев" (съвместно с Аристотеловия университет в Солун).

12. Международен проект /България-Гърция/ Православие и образование в района на Тракия и Източна Македония ХVII-XIX в., (съвместно с проф. А. Целикас, National Bank Cultural Foundation).

13. Изследване на изкуството на Тревненската възрожденска школа в архивите на Исторически музей гр. Трявна и ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев".

14. I Grandi bizantini, съвместно с Университета Tor Vergata в Рим (проф. Санто Лука)

15. EDEM - Европейска демо-антропологическа карта, съвместно с Института по Етноистория в Палермо (проф. Антонио Риголи).

16. Vestigia -международен проект съвместно с Университета "Карл Францен" - Грац, Австрия за изследване, дигитализиране и реставрация на ръкописи.

17. Църкви и манастири в рамките на Османската империя (XV-XVII в.) /Кюстендилски и Софийски санджак) - проект, финансиран от МОН.

18. Градските тържища - микромодел на етнически контакти - (XV-XIX в.) - проект, финансиран от МОН.

19. Видимите и невидимите граници (Балканският град като средище на културни, етнически и религиозни взаимодействия) - проект, финансиран от НИС на СУ "Св. Климент Охридски".

20. Църкви и манастири от Югозападна България през ХV-ХVІІ в. - проект, финансиран от НИС на СУ "Св. Климент Охридски".