Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издателски серии

   

В издателския план на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” са заложени девет издателски серии: Studia Slavico - Byzantina et Mediaevalia Europensia; Monumenta Slavico - Byzantina et Mediaevalia Europensia; Series Catalogorum; Series Editionum Traductarum; Exhibitions; Reprints; Series Archivorum; Series Bibliographica; Corpus Epistolarum плюс Годишник на ЦСВП “Иван Дуйчев”. Цялата предпечатна подготовка се извършва в звеното. Институтът издава и трудове на известни български и чужди учени и интелектуалци, както и тяхното архивно наследство.

В поредицата Studia Slavico - Byzantina et Mediaevalia Europensia през годините са обнародвани значими трудове на наши и чужди медиевисти, между които: Studia Slavico - Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. I /In memoriam prof. Ivan Dujčev/. Sofia, 1989; I. Dujčev. Medioevo Bizantino - Slavo, Vol. IV, 1-2. София, 1996 (първите три тома са отпечатани в Рим); също така са издадени книги на: Г. Бакалов. Византия, културно-политически очерци. С., 1993; А. Джурова. Въведение в славянската кодикология. София, 1997; П. Шрайнер. Многообразие и съперничество. София, 2004; Образ и Слово. Юбилеен сборник по случай 60 годишнината на проф. Аксиния Джурова. /София, 2004/ и др.

В серията Monumenta Slavico - Byzantina et Mediaevalia Europensia фигурират автори като: А. Джурова. Томичов псалтир, Т. I, II. София, 1990; Ив. Йорданов. Печатите от стратегията в Преслав 971 - 1088. С., 1993; Gr. Myers. The Lavrsky Troitsky Kondakar (Cod . Slavo 23). Sofia, 1994; В. Тъпкова – Заимова, А. Милтенова. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. С., 1996; Francisco Juez Galvez. Blasii Kleiner Archivium Tripartitum Bulgariae. Madrid, 1997; L. Bénou. Le Codex B du monastère Saint - Jean - Prodrome Serrès XIIIe XVe siècles (A). Paris, 1998; P. Odorico. Le Codex B du monastère Saint - Jean - Prodrome Serrès XVe XIXe siècles (B). Paris, 1998; Н. Чанева – Дечевска. Ранно-християнската архитектура в България IV VI в. С., 1999; Хроника на българското францисканство /XIV XVIII в./ (С., 1999). от Блазиус Клайнер; C. Pavlikianov. The Medieval Aristocracy on Mount Athos. Sofia, 2001; А. Джурова, В. Велинова, Ив. Патев, М. Полимирова. Девическият манастир “Покров Пресвятия Богородици” в Самоков. С., 2002; А. Джурова. Украсата на Ватиканския кирилски палимпсест Vat . gr . 2502. София, 2002; C. Pavlikianov. The Athonite Monastery of Vatopedi from 1480 to 1600. The Philological Evidence of twenty - eight unknown Post - byzantine Documents from its Archive. Sofia, 2006; Хроника на фамилията Булгари от остров Корфу. Семейството Булгари – юспатрон (пазител) на църквата и славните мощи на св. Спиридон в Корфу. С., 2006; A. Džurova. Répertoire des manuscrits grecs enluminés (IXe Xes.) – CentreDujčev”. Репертоар на гръцките украсени ръкописи от IX X в. Sofia, 2006.

Посредством научната поредица Series Catalogorum се популяризират гръцки, славянски ръкописни сбирки, микрофилмови сбирки, колекции от старопечатни книги, икони и щампи. Сред изданията в Series Catalogorum се открояват: Actes de la Table Ronde: Principes et méthodes du catalogage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujčev, Sofia, 1990; Pr. Matejič, H. Thomas. Catalog – Manuscripts on Microform of the Hilandar Research Library, The Ohio State University, Vol. 1, 2, Columbus, 1992; Б. Христова, А. Джурова, В. Велинова. Опис на славянските ръкописи от ЦСВП “Ив. Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски ” XIV – XIX в. С., 2000; Actes de la table ronde: principes et méthodes du catalogage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujčev /Sofia, 21-23 Août 1990. Thessalonique, 1992; A. Džurova, V. Atsalos, V. Katsaros, Kr. Stančev. Checklist de la collection de manuscrits grecs conservée au Centre de recherches slavo-byzantines “Ivan Dujčev” auprès de l’Université “St. Clément d’Ohrid” de Sofia. Thessalonique, 1994; D. Getov, V. Katsaros, Ch. Papastathis. Catalogue des manuscrits grecs juridiques d é pos é s au Centre de recherches slavo - byzantines Ivan Dujčev de l Université “St. Clément d Ohrid de Sofia. Thessalonique, 1994; D. Getov. А Checklist of the greek manuscript collection at the Ecclesiastical historical and archival institute of the Patriarchate of Bulgaria. Sofia, 1997; А. Джурова, В. Велинова. Опис на славянските ръкописи от Самоков. С., 2002; А. Атанасов. Византийски музикални ръкописи в България, репертоар, средновизантийски стихирар XII - XIV в. С., 2003; А. Джурова, В. Велинова, Ив. Патев. Слово и образ. Ръкописи, книги и щампи XV XX в. от ЦСВП. С., 2004; Л. Василев, М. Грозданович – Паич. Водните знаци на гръцките ръкописи от XIV от ЦСВП. С., 2004; Р. Станкович. Водните знаци на гръцките ръкописи от XV - XIX в. от ЦСВП. София, 2006; A. Džurova, V. Velinova. Les traditions écrites dans les Balkans IXe XIXe s . Manuscrits grecs, slaves et orientaux de la collection du Centre de recherches slavo-byzantines “Prof. Ivan Dujčev” aupres de l’Université de Sofia /Catalogue/. Sofia, 2006.

В Series Editionum Traductarum бе издадена книгата на Й. Караянопулос Политическата теория на византийците. С., 1992.

Серията Reprints обхваща фототипното издание на съчинението на Ив. Дуйчев Рилският светец (С., 1947, 1990) и Лекции по архивистика (С., 1993) на професора.

Series Bibliographica представя събрана Биобиблиография на проф. Дуйчев (С., 1996).

В раздела Series Archivorum бе издадена книгата Заветът на Св. Иван Рилски. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. С., 2000. В издателската част Exhibitions са представени каталози от изложбите при откриването на Център “Дуйчев” през 1988 г., при гостуването на ръкописната сбирка на Центъра в Япония през 1997 г. под заглавие: 9 – 19th Century Old Balkan Manuscripts. Tokyo, 1997; както и от изложбата в Националния музей за българско изобразително изкуство Писмените традиции на Балканите IX XIX в. /гръцки, славянски и ориенталски ръкописи от сбирката на ЦСВП/. С., 2006.

От години в академичните среди е в оборот и Годишникът на ЦСВП проф. Ив. Дуйчев, в чийто вече 13 обнародвани тома е скрита историята на Центъра: материали от цяла поредица научни конференции, статии на изтъкнати наши и чужди медиевисти, рецензии, отзиви, архиви и пр. По случай 20-годишнината на института бе издадена и летописна история от основаването му до днес (Почукайте и ще Ви се отвори. Летопис на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” /1986 – 2006/. София, 2006).

С активната помощ на колеги от Центъра бяха подготвени изданията и на Фондация “Елена и Иван Дуйчеви”, призвана да подпомага института в научните му дирения. Ето и някои от заглавията: Хр. Темелски. Самоков през Възраждането. С., 2000; А. Джурова. Митът Димитър Казаков – Нерон. С., 2003, А. Джурова. Духът на Лъва /с Дайсаку Икеда. С., 2000; Н. Митрева. Хроники и пътеписи за Самоков XIV XIX в. С., 2003; работата на Ив. Патев и В. Хаджиангелов, посветена на самоковската Бельова черква (С., 2003) и др.

Едно от последните издания е и трудът на проф. Аксиния Джурова В света на ръкописите, залегнал в издателската серия Университетска библиотека (Университетско издателство), представяща трудове на изтъкнати университетски учени.