Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издателска дейност

   

Издателската, наред с научната дейност, е основно поле за действие на сътрудниците от Центъра за славяна-византиски проучвания “Иван Дуйчев”. За около 15-те години, изтекли от основаването на научната институция до днес, вече са обнародвани около 60 научни издания с участието на екипи от звеното и с изключителното съдействие на Университетско издателство, а също така и благодарение на фондация “Елена и Иван Дуйчеви”. Научната и издателска продукция на Център “Дуйчев” присъства в множество университетски библиотеки и научни сбирки в света (в повече от 230 научни библиотеки).

В издателския план на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” са заложени девет издателски серии: Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia; Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia; Series Catalogorum; Series Editionum Traductarum; Exibitions; Reprints; Series Archivorum; Series Bibliographica; Corpus Epistolarum и Годишник на ЦСВП “Иван Дуйчев”. В тези поредици до сега са издадени близо 60 тома. Институтът издава и трудове на известни български и чужди учени и интелектуалци, както и тяхното архивно наследство (напр. подготвен за печат е архивът на проф. Никола Михов).