Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / FACSIMILES AND OTHER ISSUES / ХРОНИКА НА КОНСТАНТИН МАНАСИЙ

   
Manasii

ХРОНИКА НА КОНСТАНТИН МАНАСИЙ

факсимилно издание, T. I

CONSTANTIN MANASSES, T. II
Synopsis Chroniki
Codex Vaticano Slavo 2, 1344-45

АКСИНИЯ ДЖУРОВА, ВАСЯ ВЕЛИНОВА
Научни студии

Научни консултанти:
ПЕТЕР ШРАЙНЕР, АГАМЕМНОН ЦЕЛИКАС

Codex Vaticano Slavo 2, на издателство “Милитос” беше публикувана през месец май 2007 г., на английски и български, в тираж 362 екземпляра, от които 360 са номерирани (1-360). Първите два екземпляра бяха подарени на Негово Светейшество Папа Бенедикт ХVІ и на г-н Георги Първанов, Президент на Република България.

 

CONSTANTINЕ MANASSES chronographia

Facsimile edition, T. I
CONSTANTIN MANASSES, T. II
Synopsis Chroniki
Codex Vaticano Slavo 2, 1344-45

AXINIA DŽUROVA, VASSJA VELINOVA
Scientific studies

Scientific Consultants:
PETER SCHREINER, AGAMEMNON TSELIKAS

 

This book from Miletus Editions, “Constantine Manasses” Chronographia: Codex Vaticano Slavo 2, was published in May 2007, in English and Bulgarian, in an edition of 362 copies, of which 360 are numbered (1-360). The first two copies were presented to His Holiness Pope Benedict XVI, and to Mr Georgi Parvanov, President of the Republic of Bulgaria.

 

Globul Cosmote Group

Vatican Apostolic Library

Research Centre for Slavo Byzantine Studies “Prof. Ivan Dujčev”

 

Militos Editions, 2007