Начало / Университетът / Центрове / Център за професионално обучение към Софийския университет “Св. Климент Охридски“

   

Обща информация

Центърът за професионално образование и обучение (ЦПО) към Софийския университет е създаден по Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) с решение на Академичния съвет на Университета от м. юли 2016 г. Правилникът за устройство и дейността на ЦПО е приет с решение на Академичния съвет през м. август 2016 г.

ЦПО е обслужващо звено на Софийския университет и организационно е обособен към Сектор за следдипломна квалификация и продължаващо образование (СДКПО). Функционира на територията на СУ ”Св. Климент Охридски” и осъществява своята дейност при условията и изискванията на ЗПОО и държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии по рамкови програми и учебни планове, одобрени от МОН. Обучението се осъществява от основните звена на Университета (факултети и департаменти), в които се формират обучаващи звена по лицензирани професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Партньори на Центъра са държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите, браншови организации, синдикати, неправителствени организации и др.

Центърът за професионално обучение към Софийския университет е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2017121372 от 05.05.2017 г. за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии:

  1. Професия “Библиотекар“ – код 322010 по специалност Библиотекознание – код 3220101 за трета степен на професионална квалификация;
  2. Професия “Организатор на спортни прояви и първенства“ – код 813080 по специалност “Организация на спортни прояви и първенства“ – код 8130801 за трета степен на професионална квалификация;
  3. Професия “Помощник-треньор“ – код 813100 по специалност “Спорт“ – код 8131001 за трета степен на професионална квалификация.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) е институция в системата на професионалното образование и обучение. Съгласно чл. 49а, ал. 1 от ЗПОО лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. Осъществява професионално обучение на лица със средно образование или с право на явяване на зрелостни изпити, навършили 16 години по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. ЦПО провежда професионално обучение по професия или по част от професия, повишаване на квалификацията и удостоверява професионални компетенции, като издава държавно признати документи съгласно Наредба за информацията и документите в системата на средното образование – свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение. По желание лицата може да получат европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

 

Изисквания към кандидатите за професионално обучение

Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално обучение в ЦПО са:

  • Навършени 16 г. в годината на кандидатстване;
  • Минимално образователно равнище – най-малко завършено средно образование или право за явяване на зрелостни изпити;
  • Добро здравословно състояние, удостоверено с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна;
  • Документ за придобита квалификация по част от професия или степен на професионална квалификация при обучение за придобиване на по-висока степен на квалификация.

 

Подаване на документи

Кандидатите за различните видове и форми на професионално обучение в ЦПО подават следните документи в администрацията на учебните звена на Центъра: лично, чрез Български пощи, или по електронната поща:

1. Заявление по образец,

2. Копия на документи за входящо образователно и/или квалификационно равнище

При записване кандидатите представят и следните документи

  • Медицинско свидетелство
  • Две актуални снимки

 

Контакти

Администрация - Цветанка Панова и Пенка Борисова

Ректорат, Северно крило - стая 214, тел. 02/ 846 35 46; 02/9308 548

e-mail: tz_panova@admin.uni-sofia.bg, pborisova@admin.uni-sofia.bg

 

УЧЕБНИ ЗВЕНА

 

Департамент по спорт

София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15

Ректорат, Централно крило, стая 120

тел. 944 27 49; 9308 (в. 435, 703) и факс/тел.: 943 38 18

Директор: проф. д-р Анжелина Янева

стая 120, тел. 943 38 18, 9308 435, e-mail: director@sport.uni-sofia.bg

Инспектор: д-р Ивайло Прокопов,

Ректорат, стая 120, тел. 02 944 27 49, 02 9308 435, 0888 818941

 

Философски факултет, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет

София 1113, бул. Цариградско шосе, № 125, Бл. 1, Ет. 4

Ръководител: доц. д-р Милена Миланова

София 1113, бул. Цариградско шосе, № 125, Бл. 1, Ет. 4, стая 421,

тел. 02 8704236; e-mail: mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

Инспектор: Мария Богданова

София 1113, бул. Цариградско шосе, № 125, Бл. 1, Ет. 4, стая 413

Тел.: 02 8704236; e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg