Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 3 - Факултет за класически и нови филологии (ФКНФ)

   
 • Опис № 1- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание и Факултетния съвет; учебни планове и програми; тетрадки с отработените часове на хонорувани преподаватели, заповеди за командировки и отпуски за пероида 1964 – 1999г. – 72 а.е.
 • Опис № 2- Отдел "Студенти" - Общи и индивидуални протоколи на студенти от ФКНФ за периода 1977 – 1998г. – 62 а.е.
 • Опис № 3- Отдел "Студенти" - Главни книги, протоколи от държавни изпити, протоколи от държавна педагогическа практика на студенти и индивидуални протоколи за периода 1950 – 2000г. – 82 а.е.
 • Опис № 4- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния съвет и кореспонденция на факултета за периода 1999 – 2003г. – 39 а.е.
 • Опис № 5- Деканат - Тетрадки за отработените часове на хонорувани преподаватели за периода 1995 – 2002г. – 73 а.е.
 • Опис № 6- Отдел "Студенти" - Главни книги и протоколи от изпити на студенти за периода 1970 – 2003г. – 40 а.е.
 • Опис № 7- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния съвет и кореспонденция на факултета за периода 2002 – 2004г. – 29 а.е.
 • Опис № 8- Катедра "Романска филология" - Протоколи от заседания на катедрения съвет; отчети и доклади по научно-изследователската дейност; учебни програми; атестационни досиета на преподаватели и др. за периода 1973 – 2000г. – 49 а.е.
 • Опис № 9- Деканат - Тетрадки за отработените часове на хонорувани преподаватели; договари на хонорувани преподаватели и др. за периода 1999 – 2005г. – 74 а.е.
 • Опис № 10- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание на факултета и на Факултетния съвет и кореспонденция за периода 2003 – 2006г. – 24 а.е.
 • Опис № 11 - Деканат - Протоколи от заседания на ФС и кораспонденция за периода 2005 - 2007 г.
 • Опис № 12 - Отдел " Студенти" - Изпитни протоколи и главни книги за периода 1989 - 2007 г.
 • Опис № 13 - ЦИЕК - Протоколи от КС, доклади, отчети, кореспонденция, договори на хонорувани, хонорарни тетрадки за периода 1966-2000 г.