Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 1 - Ректорат

   
 • Опис № 1 - отдел "Секретариат" - Протоколи от Общо събрание, Академичен съвет и Ректорски съвет за периода 1925 – 1997 г. – 191 а.е.
 • Опис № 2 - сектор "Личен състав" - кадрови дела на преподаватели – 166 а.е.
 • Опис № 3 - "Деловодство" - Съдържа заповеди по личния състав, учебната дейност и административно-стопанската дейност за периода 1940-1993 г. – 429 а.е.
 • Опис № 4 - "Деловодство" - заповеди по личния състав , административно-стопанската дейност и кореспонденцията за периода 1992-1996 г. – 179 а.е.
 • Опис № 5 - "Деловодство" - заповеди по личния състав, административно-стопанската дейност и кореспонденцията за периода 1994-1998 г. – 328 а.е.
 • Опис № 6 - отдел "Докторанти и СДК" - заповеди за зачисляване, отчисляване и удължаване на срока на аспирантури; заповеди за изпитни комисии и спезиализации за периода 1987-1997 г. – 109 а.е.
 • Опис № 7 - отдел "Студенти" - главни и албумни книги за периода 1896-1964 г. – 104 а.е.
 • Опис № 8 - отдел "ТРЗ" - щатни разписания и документи по формиране на работната заплата за периода 1986-1996г.- 224 а.е.
 • Опис № 9 - "НИС" - документи по научноизследователската дейност за периода 1968-1998 г. – 151 а.е.
 • Опис № 10 - отдел "Секретариат" - документи на Оперативното бюро към Националния юбилеен комитет за честване 100-годишнината на СУ за периода 1978-1989 г. – 27 а.е.
 • Опис № 11 - секор "Личен състав" - служебни дела на преподаватели и служители с постоянен трудов договор, напуснали в периода 1998-2000 г. – 228 а.е.
 • Опис № 12 - сектор "Личен състав" - служебни дела на преподаватели и служители на срочен трудов договор, напуснали в периода 1998-2000 г. – 252 а.е.
 • Опис № 13 - сектор "Личен състав" - кадрови дела на преподаватели и служители, напуснали в периода 1950-1990 г. – 500 а.е.
 • Опис № 14 - отдел "Студенти" - приложения към дипломи за висше образование от №32 805 до № 73 700 за периода 1951-1974 г – 181 а.е.
 • Опис № 15 - отдел "Деловодство" - кореспонденция, заповеди по личен състав, административно-стопанска дейност, учебна дейност и командировки за периода 1999-2000 г. – 105 а.е.
 • Опис № 16 - сектор "Личен състав" - служебни досиета на преподаватели и служители с постоянен трудов договор, напуснали в периода 2000-2001 г. – 241 а.е.
 • Опис № 17- сектор "Личен състав" - служебни дела на професори и доценти, напуснали в периода 1981-1998 г., и на служители, напуснали през периода 1997-1998 г. – 493 а.е.
 • Опис № 18 - "Деловодство" - заповеди по личен състав, административно-стопанска дейност и учебна дейност за периода 2000-2001 г. и кореспонденция за 2000 г. – 154 а.е.
 • Опис № 19 - отдел "Секретариат" - протоколи и материали към тях на заседания на Академичения съвет за периода 1989-1999 г. – 79 а.е.
 • Опис № 20 - "Деловодство" - доклади и кореспонденция за 2001г. – 68 а.е.
 • Опис № 21 - "Деловодство" - заповеди по личен състав, административно-стопанска дейност и учебна дейност за 2002г. – 23 а.е.
 • Опис № 22 - Гражданска дирекция "100 г. СУ" и сектор "Капитално строителство" - - документи по проектирането и ремонта на сградния фонд на СУ и административни документи на ГД "100 години СУ" за периода 1912-1995 г. -948 а.е.
 • Опис № 23 - отдел "Личен състав и трудови отношения" - справки за заплати, карти за атестация, длъжностни характеристики и индивидуални трудови договори за периода от 80 – те до 2001 г. – 90 а.е.
 • Опис № 24 - сектор "Личен състав" - служебни дела на преподователи и служители на постоянен трудов договор, напуснали в периода 2002-2003 г. и служебни дела на преподаватели и служители на срочен трудов договор, напуснали в периода 2000-2003 г . – 326 а.е.
 • Опис № 25 - отдел "Юридически-консултативен" - наемни и стопански договори, преписки по процедури за обществени поръчки и досиета на съдебни дела за периода 1990-2000 г. – 322 а.е.
 • Опис № 26 - "Деловодство" - доклади и кореспонденция за 2002 г. – 83 а.е.
 • Опис № 27 - отдел "Студенти" - главни книги на Философско-исторически факултет, Исторически факултет и Философски факултет за периода 1946-1991 г. – 61 а.е.
 • Опис № 28 - отдел "Административно-счетоводно обслужване" - проектобюджети, годишни и месечни счетоводни отчети, ревизионни актове за периода 1974-2000 г. – 88 а.е.
 • Опис № 29 - отдел "Юридически-консултативен" - досиета на съдебни дела, преписки и договори за периода 1974-2002 г. – 266 а.е.
 • Опис № 30 - отдел "Юридически-консултативен" - договори и конкурси за периода 1992-2002 г. – 217 а.е.
 • Опис № 32 - отдел "Секретариат" - проекти, отчети и договори по ФНИ и кореспонденция за периода 1993-2002 г. – 49 а.е.
 • Опис № 33 - отдел "Секретариат" - протоколи и материали от заседания на Общо събрание, Академичен съвет, Ректорски съвет и Контролен съвет за периода 1984-2003 г. – 113 а.е.
 • Опис № 34 - "Личен състав" - служебни досиета на преподаватели и служители с постоянен трудов договор, напуснали през 2003 г. – 146 а.е.
 • Опис № 35 - "Ректорат" - лични дела на преподаватели и служители; преписки по службата им; бюджетни книги, преписи на протоколи от заседания на Академичен съвет; студентски досиета и именници за периода 1885-1955 г. – 724 а.е.
 • Опис № 36 - "Ректорат" - документи по честване на 110-годишнината от създаването на СУ за периода 1982-1999 г. – 156 а.е.
 • Опис № 37 - "Деловодство" - заповеди, доклади и кореспонденция за 2003 г. – 167 а.е.
 • Опис № 38 - "Секретар на Ректора" - протоколи и материали към тях от заседания на Съвета на ректорите за периода 1992-1998 г. – 45 а.е.
 • Опис № 39 - отдел "Секретариат" - проекти, отчети и договори по ФНИ, протоколи отзаседания на УС на ФНИ, РИС и ПСБО; международни проекти; доклади и кореспонденция за периода 1996-2003 г. – 85 а.е.
 • Опис № 40 - "Деловодство" - доклади и кореспондеция за 2004 г. – 111 а.е.
 • Опис № 41 - "Личен състав" - служебни дела на преподаватели и служители на постоянен трудов договор, напуснали в периода 2004-2005 г. и на срочен трудов договор, напуснали в периода 2003-2004 г. – 241 а.е.
 • Опис № 42 - отдел "Връзки с обществеността" - слова на почетни доктори; биографични справки; слова, произнесени по случай университетски празници; видеокасети със заснети церемонии по удостояване с титлата "доктор хонорис кауза" за перода 1992-2004 г. – 86 а.е.
 • Опис № 43 - отдел "Студенти" - приложения към дипломи за висше образование; главни книги за извеждане на дипломи за периода 1908-2001 г. – 479 а.е.
 • Опис № 45 - "Деловодство" - заповеди на Ректора за 2004 г. – 46 а.е.
 • Опис № 46 - отдел "Юридически-консултативен" - граждански договори; договори на хонорувани преподаватели; договори по КСК и НИС; конкурсни документи; договори с фирми за периода 1977-2004 г. – 144 а.е.
 • Опис № 47 - отдел "Докторанти и СДК" - досиета на чуждестранни докторанти за периода 1985-1998 г. - 494 а.е.
 • Опис № 48 - "Секретар НИД" - протоколи, проекти и договори по ФНИ и протоколи от заседания на УС на ПСБО за периода 2000-2005 г. – 17 а.е.
 • Опис № 49 - отдел "Юридически-консултативен" - общи стопански договори, договори за наем, РСР, услуги, граждански договори за периода 1991-2005 г. – 38 а.е.
 • Опис № 50 - "Деловодство" - доклади и кореспонденция за 2005 г. – 113 а.е.
 • Опис № 51 - отдел Финанси" - проектобюжети и бюджети, одитни доклади, отчети за касово изпълнение на бюджета, банкови документи по програмите Сократ, Леонардо да Винчи и НКРИНСТ, кореспонденция за периода 1998-2004 г. – 75 а.е.
 • Опис № 52 - отдел "Студенти" - приложения към дипломи за висше образование от № 146601 до № 174000 за пероида 2001-2005 г. – 117 а.е.
 • Опис № 53 - отдел "Деловодство" - заповеди на Ректора за 2005 г. – 77 а.е.
 • Опис № 54 - сектор "Личен състав" - служебни досиета на преподаватели и служители, напуснали в 2005 г. – 121 а.е.
 • Опис № 55 - отдел АСО - авансови отчети, фактури и хонорари за периода 1997 – 2003 г. – 93 а.е.
 • Опис № 56 - отдел "Юридически-консултативен" - наемни, стопански и граждански договори, досиета на съдебни дела за периода 1993-2005 г. – 158 а.е.
 • Опис № 57 - отдел АСО - приходни и разходни касови документи; картони за изплащане на наеми; досиета за платени услуги и консумативи за периода 2001 – 2004 г. – 152 а.е.
 • Опис № 58 - отдел АСО - ведомости, договори, справки за хонрари на базови учители; граждански договори, сметки и писма за хонорари; справки по сметки, ДОД, ДОО за периода 1995-2005 г. – 387 а.е.
 • Опис № 59 - отдел "АСО" - приходни и разходни касови ордери и авансови отчети за периода 2001-2004 г. – 236 а.е.
 • Опис № 60 - отдел "АСО" - авансови отчети; банкови извлечения; рекапитулации; капитални вложения; инвентаризации; ДМА; оценки на сгради: ГУП; ТД "Китен" и др. За периода 1995-2004 г. – 436 а.е.
 • Опис № 61 - отдел "АСО" - ведомости и молби за стипендии за периода 1993-2005 г. – 697 а.е.
 • Опис № 62 - отдел "АСО" - ведомости и молби за стипендии за периода 1992-2006 г. – 637 а.е.
 • Опис № 63 - отдел "АСО" - касови книги за периода 1986-2005 г. – 139 а.е.
 • Опис № 64 - отдел "АСО" - ведомости за заплати за периода 1967-2005 г. – 370 а.е.
 • Опис № 65 - "Секретар на зам. Ректора по НИД" - проекти, договори и отчети по ФНИ за периода 1998-2005 г. – 23 а.е.
 • Опис № 66- отдел "ЛСТО" - щатни разписания и др. За периода 1994-2004 г. - 51 а.е.
 • Опис № 67- "Международен отдел" - доклади и заповеди за командировки в чужбина за периода 2003-2005 г. – 20 а.е.
 • Опис № 68 - "АСО" - сборни документи от стая 114 и стая 112, каса срещу "Яйцето" и др. За периода 1999-2005 г. – 114 а.е.
 • Опис № 69 - "Деловодство" - доклади и кореспонденция за 2006 г. - 154 а.е.
 • Опис № 70 - секретар на Академичния съвет - протоколи и материали от Академичен съвет за учебната 2003/2004 г. – 17 а.е.
 • Опис № 71 - отдел "Юридически-консултативен" - договори на хонорувани преподаватели и граждански договори за периода 2002-2006 г. – 20 а.е.
 • Опис № 72 - отдел "Деловодство" - заповеди на Ректора по дейността на СУ за 2006 г. – 41 а.е.
 • Опис № 73 - Сектор "ЛС" - Служебни досиета на преподаватели и служители, напуснали през 2006 - 2007 г. -145 а.е.
 • Опис № 74 - Отдел "Имоти, стопанска дейност и инвестиционен контрол". Сектор "Обществени поръчки". - Досиета на тръжни документи за обществени поръчки за периода 2003 - 2005 г. - 79 а.е.
 • Опис № 75 - Юридически - консултативен отдел - Граждански договори, договори на хонорувани преподаватели, договори по НИС и др.за периода 1999 - 2006 г. - 24 а.е.
 • Опис № 76 - Отдел "Финанси" - Проектобюджети, бюджети, ГФО, касови отчети, план - сметки за магистърски програми, финансови документи по международни програми и др. за периода 2000 - 2007 г. - 60 а.е.
 • Опис № 77 - Отдел "Административно - счетоводно обслужване" - Касови документи, банкови документи, авансови отчети и др. за периода 2004 - 2005 г. - 205 а.е.
 • Опис № 78 - Отдел "Студенти" - Приложения към дипломи за висше образование от №174001 - №181600 за периода 2005 - 2007 г. - 33 а.е.
 • Опис № 79 - Секретар на зам. ректора по НИД - проекти , договори и отчети по ФНИ за периода 2005-2007 г. - 34 а.е.
 • Опис № 80 - ЮКО - Досиета на съдебни дела, конкурси за наеми и др. за периода 200 - 2005 г. - 58 а.е.
 • Опис № 81 - Секретар на АС - Протоколи от АС за периода 2004 - 2005 г. - 16 а.е.
 • Опис № 82 - Деловодство - Доклади и кореспонденция за 2007 г. - 59 а.е.
 • Опис № 83 - Отдел " Международна дейност и протокол " - Доклади, кореспонденция и заповеди за командировки в чужбина за 2006 г. - 15 а.е.
 • Опис № 84 - ЮКО - Граждански договори, конкурси за наеми и конкурси по ЗОП, за периода 2003 - 2007 г. - 56 а.е.
 • Опис № 85 - Деловодство - Заповеди за 2007 г. - 54 а.е.
 • Опис № 87 - Отдел "Финанси" - Банкови документи по международни учебни програми - 13 а.е.
 • Опис № 88 - Отдел ЛСТО - Служебни досиета - 235 а.е.
 • Опис № 89 - Секретариат - Протоколи от ОС и документи на зам.ректори - за периода 2003 - 2006 г.
 • Опис № 90 - Отдел ФСО - Банкови извлечения за периода 2006 - 2008 г.
 • Опис № 91 - Отдел "Студенти" - Приложения към дипломи за висше образование и главни книги за извеждане на дипломи за периода 1996 - 2008 г.
 • Опис № 92 - Отдел "Международни връзки и протокол" - Досиета за преподавателска и студентска мобилност за периода 1999 - 2007 г.
 • Опис № 93 - Отдел " Докторанти и СДК" - декларации за здравно осигуряване и заявки за прием на докторанти за периода 2000 - 2007 г.
 • Опис № 94 - Финансов отдел - Бюджети, счетоводни отчети, указания, документи по международни програми за периода 2005 - 2007 г.
 • Опис № 95 - Счетоводство ФНПП - Молби за стипендии за периода 1999 - 2007 г.
 • Опис № 96 - Отдел " Имоти, инвестиции и контрол" - Тръжни документи за 2006 г.
 • Опис № 97 - ФСО - Ведомости за заплати, ПКО, РКО, банка авансови отчети, контролни листове, АО, банкови извлечения ПИБ, досиета за платени услуги, молби за стипендии и др за периода 1959-2007 г.
 • Опис № 98 - Отдел "Международни връзки и протокол" - Заповеди за командировки в чужбина за 2007 г.
 • Опис № 99 - Отдел "Личен състав" - Служебни досиета за 2008 г.
 • Опис № 100 - Деловодство - Доклади и кореспонденция за 2008 г.
 • Опис № 101 - ЮКО - Договори на хонорувани преподаватели оп НИС, КСК и граждански договори за 2007-2008 г.
 • Опис № 102 - ЮКО - Наемни и общи договори и досиета на съдебни дела за 1989 - 2008 г.
 • Опис № 103 - Финансов отдел - Финансови документи по международни университетски програми; работни документи;договори от ЮКО.
 • Опис № 104 - Ректорат - документи от честване на годишнини на Софийския университет, статии.
 • Опис № 105 - ТРЗ - Щатни разписания, форми по труда, работни заплати.
 • Опис № 106 - ИИК - Досиета на обществени поръчки.
 • Опис № 107 - Главен секретар - Досие по акредитацията за 2005 г.
 • Опис № 108 - Секретариат - Протоколи от РС и КС за периода 1999-2008 г.