Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Оттеглени ОП - публични покани

   

 

Оттеглена

Дата: 17.03.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-170/17.03.2016 г.

УИН номер на РОП:9051429

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на учебник

Оттеглена

Дата: 11.02.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-119/11.02.2016 г.

УИН номер на РОП:9050338

Предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНИКА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОХРАНА за нуждите на Физически факултет на СУ

Прекратена

Дата: 22.12.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-790/23.12.2015 г.

УИН номер на РОП: 9049230

Предмет: Осигуряване на кафе-паузи в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.

Оттеглена

Дата: 16.12.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-766/16.12.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: "Извършване на проектиране и разработка на ГИС база данни и определяне на пилотни региони“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Оттеглена

Дата: 05.08.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-551/05.08.2015 г.

УИН номер на РОП: 9044576

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на монографии и сборник за нуждите на проект № BG051PO001-3.3.06-0045/18.07.2013 г.

Оттеглена

Дата: 09.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-405/09.06.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Услуги по пране и химическо чистене за нуждите на СУ, включваща 10 обособени позиции

Оттеглена

Дата: 08.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-403/08.06.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Разпространение на специализирана литература за нуждите на проект: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда

Оттеглена

Дата: 01.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-382/01.06.2015 г.

УИН номер на РОП: 9042340

Предмет: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на СУ

Оттеглена

Дата: 08.05.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-336/08.05.2015 г.

УИН номер на РОП: 9041538

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на монографии и сборник за нуждите на проект № BG051PO001-3.3.06-0045/18.07.2013 г.

Оттеглена

Дата: 17.02.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-150/17.02.2015 г.

УИН номер на РОП: 9039003

Предмет: Изграждане на оранжерия за екзотична растителност в Университетска ботаническа градина, гр. Балчик за нуждите на проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea”, Application code: 2(4i)-3.1-12 MIS – ETC Code 697", финансиран по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Оттеглена

Дата: 13.01.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-45/13.01.2015 г.

УИН номер на РОП: 9037992

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на 4 книжни тела (1 сборник и 3 броя монографии с научни статии и студии)“ по проект № BG051PO001-3.3.06-0012