Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието

   

Срок за получаване на оферти: 23.08.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 24.08.2017г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1