Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на материали и консумативи с общо и специфично предназначение за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика

   

Срок за получаване на оферти: 09.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 10.09.2019 г., 10:00 ч., Ректорат - Зала 2