Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект"

   

Обособена позиция № 1 Държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за крио-трансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача;

Обособена позиция № 2 Ултра-микротом

Срок за получаване на оферти: 22.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

Решение РД 40-222/14.12.2018г.

17.12.2018г.

Обявление за поръчка

17.12.2018г.

Документация

18.12.2018г.

Образци на документи

18.12.2018г.

Проект на договор

18.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП

18.12.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

18.12.2018г.

Съобщение с изх.№ 72-00-338/ 15.02.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

15.02.2019 г.

Протокол 1

21.03.2019 г.

Протокол 2

21.03.2019 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-22/ 21.03.2019 г.

21.03.2019 г.

Решение РД 40-45/ 21.03.2019 г.

21.03.2019 г.

Договор 80-09-60/ 24.04.2019 г. с ДАНС ФАРМА ЕООД, обособена позиция 1

16.05.2019 г.

Договор 80-09-55/ 17.04.2019 г. с Медицинска Техника Инженеринг (МТИ) ООД , обособена позиция 2

16.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

16.05.2019 г.