Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / „Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за получаване на оферти: 21.10.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 22.10.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение РД-40-177/ 13.09.2019 г.

17.09.2019 г.

Обявление за поръчка

17.09.2019 г.

Документация

17.09.2019 г.

Образци на документи

17.09.2019 г.

Проект на договор

17.09.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

17.09.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

17.09.2019 г.

Протокол 1

25.10.2019 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-2360/15.11.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

15.11.2019 г.