Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура във Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 5 обособени позиции.

   

обособена позиция № 1 Аргонов лазер;

 

обособена позиция № 2 X-Y позиционираща масичка за микроскоп с автофокус

 

обособена позиция № 3 Оптична кювета за високо налягане (с диамантени прозорчета)

 

обособена позиция № 4 Оптичен микрокриостат (охлаждане с течен азот, окомплектован с вакуумна и криогенна техника)

 

обособена позиция № 5 Флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане

 

Срок за получаване на оферти: 24.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 25.09.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1