Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване за разработване и качествен контрол на прахове, гранули и таблетки по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включваща две обособени позиции.

   

Срок за получаване на оферти: 13.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 14.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.