Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки, публикувани до 01.10.2014 г. / ОП - публични покани (публикувани до 01.10.2014 г.)

   

 

"Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на членовете в целевата група“, съдържаща три обособени позиции:
Обособена позиция 1 – обучение на английски език,
Обособена позиция 2 – обучение на немски език,
Обособена позиция 3 – обучение на френски език,
по Проект № BG051PO001-3.3.06-0040 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Медицински факултет

Отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти ще се извърши на 03.09.2014 г. от 16:30 часа в Ректората – зала 1.

"Избор на изпълнител за отпечатване на сборник" по проект № BG051PO001-3.3.06-0012: Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма < Докторантска академия по стопански и управленски науки> за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени на СУ

ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, включващ 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Доставка на работно и униформено облекло
Обособена позиция № 2 Доставка на лични предпазни средства

Извършване на одитни проверки на проекти, финансирани по оперативни програми “Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", съдържаща 6 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Одитни проверки за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0024
Обособена позиция № 2 Одитни проверки за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0044
Обособена позиция № 3 Одитни проверки за нуждите на договор BG051PO001-4.3.04-0057
Обособена позиция № 4 Одитни проверки за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0045
Обособена позиция № 5 Одитни проверки за нуждите на договор BG161PO003-1.2.02-0002-C-0001/02.08.2012
Обособена позиция № 6 Одитни проверки за нуждите на договор BG051PO001-4.3.04-0038

Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на членовете в целевата група по четири обособени позици:

Обособена позиция № 1: обучение на английски език,
Обособена позиция № 2: обучение на немски език,
Обособена позиция № 3: обучение на френски език,
Обособена позиция № 4: обучение на испански език.

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, ПАНТИ, СЪЕДИНИТЕЛНИ СКОБИ, ВЕРИГИ И ПРУЖИНИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ВЪЖЕТА, ТЕЛ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СОТ И СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГОТОВИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ АРТИКУЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КОНСТРУКТИВНИ ПРОДУКТИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

Избор на изпълнител за отпечатване на сборник с доклади от международна конференция и 3 (три) монографии

Доставка на спортни артикули и екипировка на нуждите на СУ с 11 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: СПОРТ БАСКЕТБОЛ;
Обособена позиция № 2: СПОРТ ФУТБОЛ;
Обособена позиция № 3: СПОРТ ПЛУВАНЕ;
Обособена позиция № 4: СПОРТ ФИТНЕС;
Обособена позиция № 5: СПОРТ ДЖУДО;
Обособена позиция № 6: ТУРИЗЪМ, СКИ, АЛПИНИЗЪМ;
Обособена позиция № 7: СПОРТ АЕРОБИКА;
Обособена позиция № 8: СПОРТ ВОЛЕЙБОЛ;
Обособена позиция № 9: СПОРТ ТЕНИС;
Обособена позиция № 10: СПОРТ ФЕХТОВКА;
Обособена позиция № 11: СПОРТ ЛЕКА АТЛЕТИКА.

Периодична доставка и гаранционен сервиз на eлектродомакински уреди за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски"

Периодична доставка и гаранционен сервиз на оборудване за заведения за хранене за нуждите на СУ

Избор на изпълнител за отпечатване на сборник с доклади от международна конференция и 3 (три) монографии

Доставка на спортни артикули и екипировка на нуждите на СУ с 11 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: СПОРТ БАСКЕТБОЛ;
Обособена позиция № 2: СПОРТ ФУТБОЛ;
Обособена позиция № 3: СПОРТ ПЛУВАНЕ;
Обособена позиция № 4: СПОРТ ФИТНЕС;
Обособена позиция № 5: СПОРТ ДЖУДО;
Обособена позиция № 6: ТУРИЗЪМ, СКИ, АЛПИНИЗЪМ;
Обособена позиция № 7: СПОРТ АЕРОБИКА;
Обособена позиция № 8: СПОРТ ВОЛЕЙБОЛ;
Обособена позиция № 9: СПОРТ ТЕНИС;
Обособена позиция № 10: СПОРТ ФЕХТОВКА;
Обособена позиция № 11: СПОРТ ЛЕКА АТЛЕТИКА.

ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА СБОРНИЦИ С ДОКТОРАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА СУ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН и РАБОТЕН ПРОЕКТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ, находящи се в защитена зона с. Жеравна

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОПИРНА ТЕХНИКА НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ОТ МЕТАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА АУДИТОРИИ, ЗАЛИ И БИБЛИОТЕКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА СТОЛОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА КАБИНЕТИ И ОФИСИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МАСИ, ШКАФОВЕ, БЮРА И БИБЛИОТЕКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА СБОРНИЦИ С ДОКТОРАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, МОНЖАЖ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА МАШИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ ЗА НУЖДИТЕ СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА EЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГОТОВИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ АРТИКУЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КОНСТРУКТИВНИ ПРОДУКТИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ВЪЖЕТА, ТЕЛ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, ПАНТИ, СЪЕДИНИТЕЛНИ СКОБИ, ВЕРИГИ И ПРУЖИНИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА ОБЩЕЖИТИЯ, СТОЛОВЕ И УЧЕБНО-НАУЧНИ БАЗИ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА IT МАТЕРИАЛИ (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти и резервни части) за компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника на СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ТОНЕРИ за копирни и печатащи устройства на СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА САНИТАРНА УПОТРЕБА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

Услуги свързани с логистично и техническо обезпечаване на Международен студентски летен семинар ISSS по договор 2013-ERA-IP-13

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ИЗОЛИРАНИ ЖИЦИ И КАБЕЛИ; АКУМУЛАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БАТЕРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА БОИ, ЛАКОВЕ И МАДЖУНИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РАДИАТОРИ И КОТЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ АРТИКУЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГОТОВИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ АРТИКУЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, ПАНТИ, СЪЕДИНИТЕЛНИ СКОБИ, ВЕРИГИ И ПРУЖИНИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ВЪЖЕТА, ТЕЛ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КОНСТРУКТИВНИ ПРОДУКТИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СУ

„ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ за нуждите на проекти, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 към МОН,
договор BG051PO001-3.3.06-0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ;
договор BG051PO001-4.3.04-0009 „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели”;
договор BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”;
договор BG051PO001-4.3.04-0004 „E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)” и
договор BG051PO001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Филосовски факултет на СУ

ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРА – ЧУЖДОЕЗИКОВИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК по проект Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социалнии хуманитарни науки в СУ BG051PO001-3.3.06-0044

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА И ИНСТАЛАЦИИ

Доставка и монтаж на специализирано оборудване за съхранение и обработка на археологически артефакти за нуждите на Лабораторията по консервация и реставрация на Междууниверситетския център по археометрия във Факултета по химия и фармация при СУ

"ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ за нуждите на проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea”, Application code: 2(4i)-3.1-12 MIS – ETC Code 697, финансиран по ПрограмаТрансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА БАЛЧИК за нуждите на проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea”, Application code: 2(4i)-3.1-12 MIS – ETC Code 697, финансиран по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ КЪМ MAN МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

Изграждане на КЛИМАТИЧНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ ЗА ТОПЛО- И СТУДОЗАХРАНВАНЕТО ИМ

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк на СУ “Св. Климент Охридски”

Периодична доставка, монтаж (включва окабеляване и тръбни връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите на СУ

Избор на изпълнител за изработване и печат на 3 тома двуезични сборници по Проект BG051PO001-3.3.06-0061 „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности", към Богословски факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

Комплексно обслужване на щатния персонал (около 3000 души) на СУ от Служба по трудова медицина съгласно Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, включително измерване на фактори на работна среда с издаване на протоколи и сертификати за контрол

Доставка и презареждане на пожарогасители; Доставка на стикери от фосфоресциращо фолио; Доставка на противопожарно оборудване

Създаване и поддържане на електронен портал за български език

Разработване на web 2.0 динамичен сайт на проекта и флаш симулации на лабораторни упражнения

Организация, управление и контрол на вечерни кетърингови събития на СУ – коктейли, приеми, банкети, партита др.

Обслужване извън заведенията за хранене и развлечения (кетъринг) за нуждите на СУ

Осигуряване на кафе-паузи в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.

Дейности по информация и публичност

Провеждане на обучение на преподаватели и административен персонал от Исторически факултет за работа с платформа за електронно обучение в съответствие с целите на проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение

Решение № РД 19-297/11.09.2013 г. за оттегляне на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за съхранение и обработка на археологически артефакти за нуждите на Лабораторията по консервация и реставрация на Междууниверситетския център по археометрия във ФХФ“

 

Изработка, доставка и монтаж на мебели (бюра, шкафове, библиотеки, легла, гардероби и др.) за нуждите на Поделение „Социално-битово обслужване“ при СУ

Доставка и монтаж на подвижна стелажна система (компактус) за съхраняване на книжния фонд на библиотеката на Юридически факултет при СУ

„Наемане на сървърно пространство чрез системен, файлов и видео сървър за реализация на проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение“, BG051PO001-4.3.04-0038“

Доставка на еднолицеви, единични матраци, при които не е необходимо използването на подматрачна рамка за нуждите на Поделение „Социално-битово обслужване“ при СУ

Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски"

„Наемане на сървърно пространство чрез системен, файлов и видео сървър за реализация на проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение“, BG051PO001-4.3.04-0038“

„Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби по две обособени позиции"

Закупуване на нов, неупотребяван, многофункционален автомобил - пътнически ван, за нуждите на УБГ

"Проектиране, изграждане и узаконяване на инсталация за климатизиране на помещенията на 5ти етаж в сградата на Факултета по математика и информатика в гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ № 5"
Срок за подаване на офертите - 31.10.2012 г.

Публична покана за текущо възлагане на Ремонтни строителни и монтажни работи в имоти на СУ
Срок за подаване на офертите - 23.08.2012 г.

Публична покана за текущо възлагане на Строителни и монтажни работи
Срок за подаване на офертите - 06.08.2012 г.