Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2020/2021 г. / Преместване на студенти от чуждестранни висши училища

   

9. В сектор „Прием на студенти” на отдел „Образователни дейности” кандидатите за преместване от чуждестранни висши училища представят следните документи:

1. Заявление по образец ;

2. Академична справка – преведена и легализирана, удостоверяваща успешно положени изпити по съответните дисциплини с присъдените кредити и хорариум;

3. Копие от дипломата за средно образование.

а) Когато средното образование е завършено в чужбина, се представя копие на удостоверение за завършено средно образование, издадено от Министерството на образованието и науката (МОН);

4. Служебни бележки на кандидати по т.т. 11.1; 11.2 и 11.3

10. Документите на кандидатите се разглеждат от деканското ръководство на съответния факултет.

10.1. Документите на кандидатите за преместване от чуждестранни висши училища се разглеждат по специален ред с оглед признаване на периода на обучение в чужестранното висше училище и съответното експертно решение. Одобрени кандидати могат да бъдат премествани в първи или втори курс на обучение на съответната специалност. Не се допуска преместване на кандидати от чуждестранни висши училища в трети и по-горни курсове на обучение.

11. При разглеждане на документите за преместване трябва да се вземат предвид и следните изисквания:

11.1. Кандидатите да са били приети в Университета по същата специалност или в специалност от същото професионално направление;

11.2. Да са били приети в Университета в друго професионално направление;

11.3. Да са положили кандидатстудентски изпити в Университета, но да не са придобили студентски права;

11.4. Да са придобили студентски права директно в чуждестранно висше училище (с изключение на специалностите от регулираните професии).

12. Окончателното решение по заявленията на кандидатите за преместване от чуждестранни висши училища се взема от ректорското ръководство.

12.1. Заявления с отрицателно решение от ректорското ръководство не се връщат за преразглеждане.

13. На одобрените за преместване от чуждестранни висши училища студенти се издава заповед за записване, която се обявява не по-късно от 20 септември 2020 г.

14. При записване преместените от чуждестранни висши училища студенти заплащат годишна такса в размер, съответстващ на размера за издръжката на студент в същото професионално направление, съгласно приложение 1.4 за годишните такси за обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование – граждани на Република България, на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т.6, буква „б“, във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО от заповед на Ректора за учебната 2020/2021 г. Таксата се заплаща еднократно само през първата година от преместването с изключение на случаите, когато студентите са преместени за обучение срещу заплащане до края на следването.

15. Преместените от чуждестранни висши училища студенти се записват в съответния факултет до 5 дни след издаване на заповедта. При записване се заплаща и семестриалната такса за обучение в специалността.