Начало / Студенти / Новини / ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ / Информация за обучаващи организации и ментори

   

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации, други юридически лица, лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци и други работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на кодекса на труда, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката.

Практическо обучение на студент може да започне само след подписан договор между Софийски университет и обучаваща организация, Софийски университет и ментор, Софийски университет и студент и Софийски университет и академичен наставник.

 

Прием на договори на ментори и обучаващи организации

 

Приемно време: четвъртък и петък от 10 до 12 ч.

Отдел “Секретариат и деловодство”, стая 115, Ректорат

Инспектори: Илиана Гелкова и Маргаритка Стоянова

 

Наборът от документи, който следва да бъде депозиран от страна на обучаващата организация включва:

  1. Договор за сътрудничество между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и обучаващата организация, който се генерира от системата на проект “Студентски практики - фаза 2” /3 екземпляра/.
  2. Списък с ментори, който се генерира от профила на организацията ( този списък се генерира отново и се предоставя на ВУ при всяка настъпила промяна в него).

 

Наборът от документи, който следва да бъде депозиран от страна на менторите включва:

1. Договор между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики-фаза 2” /3 екземпляра/.

Менторът попълва адресът си на ръка във всеки един екземпляр.

2. Попълнена декларация за ментор, която може да свалите от тук .

 

Получаване на копие от договор на ментор и обучаваща организация:

Копие от договор на ментор и обучаваща организация може да бъде получено минимум 2 седмици след депозирането му.

Приемно време: четвъртък и петък от 10 до 12 ч.
Отдел “Секретариат и деловодство”, стая 115, Ректорат
Инспектори: Илиана Гелкова и Маргаритка Стоянова

 

Отчитане и получаване на възнаграждение:

Менторът отчита в информационната система 10 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Менторът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми.

Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на ментора и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, менторът следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства.

Менторите не е нужно да депозират отчет на хартиен носител.