Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии / ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

   

Предложения се приемат до 11 ноември 2022 г.

 

РЕКТОРЪТ на СУ „Св. Климент Охридски”,

на основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № 90 от 2000 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

по повод патронния празник на Университета 25 ноември

 

Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности (образователна, културна, изкуство и т.н.), които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета (наградите за спортна дейност не могат да надвишават повече от 10 % от общия брой на отпуснатите награди).

Награди се отпускат само на действащи студенти в редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Студентът/докторантът трябва да е постигнал признат успех в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности, които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета.

Успехът (постижението) се удостоверява с документ (грамота, диплома, публикация или покана за публикация, референция, свидетелство, сертификат, диплома или друг документ, удостоверяващ постигнатия резултат).

 

Предложения за награди могат да се правят от:

1. Академичен съвет;
2. Ректорски съвет;
3. Факултетите / Департаментите;
4. Студентски съвет;
5. Преподавател или екип от преподаватели;
6. С лична молба от студента / докторанта;

 

Предложенията за награди за учебната 2021/2022 г. се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg в срок до 11.11.2022 г. депозира се молба до Ректора в свободен текст, придружена с копия на документите, удостоверяващи постигнатия резултат.

 

Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на наградите, като същите се връчват тържествено в навечерието на церемонията за отбелязване на патронния празник на Университета.

Награди могат да получат само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4,00.

Награди могат да получат само докторанти, които са преминали успешно атестирането си за съответната година и имат висока публикационна активност.

Награди не се отпускат на учащи се в редовна форма на обучение, на които са наложени административни наказания от Университета, в семестъра, за който е направено предложението за отпускане на награда.