Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2022/2023 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 г. / Условия за кандидатстване

   

Чл. 11. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

2. Лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, имат право да кандидатстват за обучение само в магистърски програми от същото професионално направление с утвърден учебен план с 2-годишен срок на обучение и с не по-малко от 120 кредита.

3. Лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със срок на обучение 3 години, съответно 180 кредита могат да кандидатстват за обучение в магистърски програми с утвърден учебен план с 2-годишен срок на обучение и с не по-малко от 120 кредита.

4. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „добър“. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

Чл. 12. (1) За обучение в магистърските програми могат да кандидатстват:

1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили висше образование.

(2) По реда, установен за български граждани, за обучение могат да кандидатстват чуждестранни граждани, ако:

1. Имат двойно гражданство, едното от които е българско, постоянно пребиваващи в страната;

2. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерство на вътрешните работи на Република България;

3. Имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

4. Са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерски съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 13. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, кандидатстват по реда на условията, посочени в частта „Условия за кандидатстване в СУ на граждани на държави извън ЕС и ЕИО“ от този правилник.

Чл. 14. Кандидатите подават документи за магистърски програми към специалности в различни факултети, ако отговарят на изискванията за съответната магистратура.