Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2022/2023 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 г. / Конкурсни изпити

   

Чл. 17. (1) Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат конкурсни изпити по предварително приети конкурсни програми в съответствие с обявените от факултетите графици за провеждането им.

(2) Факултетите си запазват правото да провеждат приемни изпити и за кандидати за обучение срещу заплащане.

Чл. 18. Състезателните изпити се организират и провеждат от съответния факултет съгласно обявени графици.

Чл. 19. Изпитите се провеждат от комисии, определени със заповед на Ректора. За всеки изпит задължително се съставя оценителен протокол, който се подписва от двамата проверители и арбитър (ако има арбитрирани работи).

Чл. 20. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители.

(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.

(4) Кандидати с анулирани работи се лишават изцяло от участие в конкурса.

Чл. 21. Устните изпити се провеждат от тричленни комисии и се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.

Чл. 22. Резултатите от изпитите се обявяват чрез електронизираната система в личните профили на кандидатите.

Чл. 23. Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само в годината на кандидатстване.