Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2016/2017 / Правилник за прием на магистри за уч. 2016/2017 г. / Условия за кандидатстване в СУ на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

   

1. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

1.1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

1.2. Съгласно актове на Министерски съвет;

1.3. При условията на чл. 95, ал. (7) и (9) от Закона за висше образование.

2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани, съгласно чл. 12, ал. (1) и (2).

3. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерство на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

4. Чуждестранните граждани, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. (7) и (9) от Закона за висше образование, подават документите си в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“ в периода от 15 юни до 15 септември в годината на кандидатстването. След този срок, но не по-късно от 15 януари, могат да подадат документите си кандидатстващите за магистърски програми с прием от летен семестър на съответната учебна година.

5. Чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в чуждестранни висши училища и желаещи да продължат образованието си за придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен, са длъжни предварително да подадат необходимите документи за извършване на процедура по признаване на дипломата за висше образование, съгласно Правилника на СУ „Св. Климент Охридски“ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

6. Необходими документи:

6.1. Формуляр – по образец;

6.2. Копие от документ за завършено висше образование и приложението с оценките;

6.3. Служебна бележка, издадена на основание Решение на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“, за признато висше образование, придобито в чуждестранно висше училище;

6.4. Документ за владеене на български език (или съответния чужд език за програми с преподаване на чужд език) на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Р България, или друг международно признат сертификат за владеене на съответния чужд език – за кандидатите, които няма да преминават курс за езикова и специализирана подготовка;

6.5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

6.6. Копие от документ за самоличност (паспорт);

6.7. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

6.8. Две снимки;

7. Документите по т. 6.2. и т. 6.5. трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

8. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, се обучават в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка към Департамента за езиково и специализирано обучение. След успешно положени изпити по български език за ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка и по съответните специализирани дисциплини, на чуждестранните учащи се издава документ по образец, утвърден от Министерство на образованието и науката, необходим за записването им за студенти в първи курс по специалността.

9. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.