Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2016/2017 / Правилник за прием на магистри за уч. 2016/2017 г. / Условия за кандидатстване

   

Чл. 11. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“.

1.1. Лицата, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, могат да кандидатстват само за обучение срещу заплащане;

1.2. Лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, имат право да кандидатстват за обучение само в магистърски програми от същото професионално направление с утвърден учебен план с не по-малко от 120 кредита.

2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

Чл. 12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили висше образование.

(2) По реда, установен за български граждани, за обучение в Университета могат да кандидатстват чуждестранни граждани, ако:

1. Имат двойно гражданство, едното от които е българско, постоянно пребиваващи в страната;

2. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерство на вътрешните работи на Република България;

3. Имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

4. Са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерски съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 13. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този правилник.

Чл. 14. Кандидатите подават документи за магистърски програми към специалности в различни факултети, ако отговарят на изискванията за съответната магистратура.