Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2013/2014 / Правилник за прием на магистри за уч. 2013/2014 г. / Условия за кандидатстване

   

Чл. 11. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“.

1.1. Лицата, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, могат да кандидатстват само за обучение срещу заплащане;

1.2. Лица, притежаващи образователно-квалификационна „професионален бакалавър“, имат право да кандидатстват за обучение само в магистърски програми с утвърден учебен план с не по-малко от 120 кредита в същото професионално направление.

2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

Чл. 12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили висше образование.

(2) Чужденци могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен и по реда и условията за приемане на български граждани, ако:

1. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);

2. Имат статут на бежанци;

3. Са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).

(3) Статутът на кандидатстващите по чл. 12, ал. (2) се удостоверява с документ за самоличност.

Чл. 13. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този правилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 12, т. 2 и 3.

Чл. 14. Кандидатите подават документи за магистърски програми към специалности в различни факултети, ако отговарят на изискванията за съответната магистратура.