Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2013/2014 / Правилник за прием на магистри за уч. 2013/2014 г. / Състезателен бал и класиране

   

Чл. 24. В общия случай състезателният бал се формира като:

1. Сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити);

2. Сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование – за кандидати за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит;

3. По решение на Факултетския съвет може да се допълва и конкретизира балообразуването в магистърските програми;

4. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидати, които не отговарят на изискванията на настоящия правилник.

Чл. 25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.

(2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране на кандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.

(3) Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и кандидатите за обучение срещу заплащане.

(4) При равен състезателен бал приоритет имат кандидати, завършили висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап на класирането, факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ в срок до 13.09.2013 г. следните документи:

1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо;

2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;

3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;

4. Копие от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.

(2) В срок до 23.09.2013 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати.

(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 24 и 25.09.2013 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.

(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 27.09.2013 г. факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата, и за кандидатите за обучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, ако са останали неусвоени места, субсидирани от държавата.

(2) В срок до 04.10.2013 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 документи.

(3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта.

Чл. 28. Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва от м. октомври 2013 г.

Чл. 29. При прием на студенти за обучение в магистърски програми, започващи от летния семестър, факултетите спазват описаната в чл. 26 и 27 последователност на процедурата.