Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2013/2014 / Правилник за прием на магистри за уч. 2013/2014 г. / Документи за кандидатстване

   

Чл. 15. (1) Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване във факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности:

1. Сроковете за подаване на документите се определят от съответните факултети, но не по-късно от 09.09.2013 г.

2. За магистърските програми, започващи от летния семестър, документи могат да се приемат до 10.02.2014 г.

(2) Кандидатите подават следните документи:

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили легитимни висши училища.

3.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

3.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

3.3. Лица, придобили в чужбина степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

4.1. От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; кръгли сираци (до 25-годишна възраст) и майки с три и повече деца;

4.2. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Чл. 16. (1) Деканското ръководство на всеки факултет назначава с вътрешна заповед комисия, която приема и проверява документите на кандидатите да отговарят на държавните изисквания за съответната специалност, професионално направление и на настоящия правилник. Кандидати, които не отговарят на условията, не се допускат до участие в конкурса.

(2) При разглеждане на документите на кандидатите вътрешната комисия трябва да се съобразява с изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, с настоящия правилник и с приетите от Академическия съвет учебни планове.

(3) Не се приемат документи на кандидати, които нямат необходимата образователно-квалификационна степен или не отговарят на условията на настоящия правилник или на магистърската програма, за която кандидатстват.